URBANISMO, VIVIENDA Y DERECHOS/HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA ESKUBIDEAK

Desde ORAIN AMURRIO hemos trabajado en todo lo relacionado con el Plan General Urbanístico y en la consiguiente actualización de la normativa sobre las futuras edificaciones. Por ello hemos planteado aportaciones al borrador de la ORDENANZA DE EDIFICACIONES.

La ORDENANZA establece unos objetivos técnicos para que las futuras edificaciones cumplan con los principios de desarrollo sostenible, eficiencia energética, ahorro de recursos naturales, perspectiva de género, tipologías de los edificios, alineaciones etc. Desde ORAIN AMURRIO proponemos que la ORDENAZA debe ser coherente entre los objetivos y las medidas que propone para cumplir con la función social que debe tener el planeamiento de las futuras edificaciones.

Hemos propuesto que la NORMATIVA URBANÍSTICA (P.G.O.U.), en coherencia con los objetivos sociales de la propuesta y reducir los coste de comunidad para el mantenimiento de las exigencias técnico-económicas de la ORDENANZA, como son el gasto de ascensores, paneles solares, aerotermia u otras soluciones con energía renovables, además de las obligaciones de la implantación de motores de evacuación de agua, etc., junto con los gastos de limpieza, alumbrado, calefacción, etc. se permita que las tipologías y las alineaciones sobre rasante sean orientativas, para facilitar construcciones más compactas y eficientes de 4 0 5 viviendas por planta.

SOBRE LAS MEDIDAS DE URBANISMO INCLUSIVO E INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Participación de las Asociaciones de mujeres y movimiento feminista en la ORDENANZA.

Que a los proyectos de edificación privados, con espacios comunitarios de urbanización de cierta entidad, exigencia de Informe de evaluación de impacto de género.

Ampliar las medidas sobre la seguridad en espacios privados.

Sobre los cuidados en edificios privados. Establecer espacios localizados en la planta baja fácilmente accesibles, para poder dejar coches de bebés, sillas de ruedas, etc.

CONDICIONES APLICABLES A LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS. Hemos propuesto que en los edificios residenciales, se puedan realizar cubiertas planas para aprovechamiento del espacio de cubierta para implementar energías renovables, colgaderos de ropas y otras medidas que mejoren la socialización, la inclusión y la perspectiva de género en consonancia con la política de cuidados.

SOBRE LAS CONDICIONES DE DISEÑO DE LOS GARAJES Y TRASTEROS.

Ampliar la dotación mínima para aparcamientos de bicicletas y motocicletas. 

Sobre las alineaciones  bajo rasante es importante permitir que la construcción del sótano llegue a los lindes de las parcelas privadas para un mayor aprovechamiento del espacio para garajes, trasteros, sistemas energéticos, espacio para bicicletas, etc. además de suponer un menor coste final de las viviendas.

SOBRE EL CICLO DEL AGUA. Planteamos que se implanten Sistemas de recuperación de agua en todos los nuevos proyectos, exigiendo la construcción de unos depósitos decantadores de agua para almacenar las aguas de lluvia y las recogidas en los pozos de garaje procedentes de las escorrentías subterráneas. También hemos propuesto otras medidas de ahorro.

Sobre las  CONDICIONES DE TRATAMIENTO EXTERIOR. Modificaciones en el texto sobre las condiciones que impone el Ayuntamiento por situar la estética en el núcleo fundamental de la “imagen de la ciudad” cuando pensamos que la funcionalidad y la eficiencia energética de los edificios es un bien prioritario a desarrollar y proteger. Por lo tanto hemos propuesto que sea un criterio más junto al resto de criterios como la sostenibilidad de las edificaciones.

SOBRE LAS CONDICIONES DEL ENTORNO Y ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DEGRADANTES.

Entre otras medidas, exigencia de un “Estudio del Impacto Paisajístico e Impacto Medioambiental” y que no se pueda utilizar aquellos pesticidas como el glisofato, para los que existan recomendaciones científicas de no exposición a la ciudadanía y ser «peligroso para el medio ambiente» y «tóxico para los organismos acuáticos».

También hemos propuesto ampliar MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LA VEGETACIÓN y DE LA FAUNA en los solares objeto de la construcción de viviendas.

En Amurrio a 13 de ENERO de 2023

ORAIN AMURRION Hirigintza Plan Orokorrarekin lotutako guztia landu dugu, eta, horren ondorioz, etorkizuneko eraikuntzei buruzko araudia eguneratu dugu. Horregatik, ERAIKUNTZEN ORDENANTZAREN zirriborroari ekarpenak egitea proposatu dugu.

ORDENANTZAK helburu tekniko batzuk ezartzen ditu etorkizuneko eraikuntzek honako printzipio hauek bete ditzaten: garapen jasangarria, eraginkortasun energetikoa, baliabide naturalak aurreztea, genero-ikuspegia, eraikinen tipologiak, lerrokadurak eta abar.

ORAIN AMURRION proposatzen dugu ORDENANTZAK koherentea izan behar duela proposatzen dituen helburuen eta neurrien artean, etorkizuneko eraikuntzen plangintzak izan behar duen funtzio soziala betetzeko.

HIRIGINTZAKO ARAUDIA (HAPO), proposamenaren helburu sozialekin bat etorriz, eta ORDENANTZAREN eskakizun tekniko-ekonomikoei eusteko komunitatearen kostua murriztuz, hala nola igogailuen, eguzki-panelen, aerotermiaren edo energia berriztagarriko beste soluzio batzuen gastua, ura husteko motorrak eta abar ezartzeko betebeharrez gain, garbiketa-, argiztapen- eta berokuntza-gastuak eta abar. sestra gaineko tipologiak eta lerrokadurak orientagarriak izatea baimenduko da, solairu bakoitzeko 4 0 5 etxebizitzako eraikuntza trinkoagoak eta eraginkorragoak egiteko.

HIRIGINTZA-NEURRIEI BURUZ

Emakumeen elkarteek eta mugimendu feministak ORDENANTZA honetan parte hartzea.

Nolabaiteko garrantzia duten urbanizazio eremu komunitarioak dituzten eraikuntza pribatuko proiektuei genero eraginaren ebaluazio txostena eskatzea.

Eremu pribatuetako segurtasunari buruzko neurriak zabaltzea.

Eraikin pribatuetako zainketei buruz. Beheko solairuan erraz iristeko moduko espazioak ezartzea, haur-kotxeak, gurpil-aulkiak eta abar uzteko.

ETXEBIZITZA-ERAIKINEI APLIKATU BEHARREKO BALDINTZAK. Egoitza-eraikinetan estalki lauak egitea proposatu dugu, estalki-espazioa aprobetxatzeko, energia berriztagarriak, arropa-zintzilikarioak eta sozializazioa, gizarteratzea eta genero-ikuspegia hobetzeko beste neurri batzuk ezartzeko, zainketa-politikaren arabera.

GARAJE ETA TRASTELEKUEN DISEINU-BALDINTZEI BURUZ.

Bizikleta eta motozikleten aparkalekuetarako gutxieneko hornidura handitzea.

Sestrapeko lerrokaduren gainean, garrantzitsua da sotoa lurzati pribatuen mugetara iristea, espazioa gehiago aprobetxatzeko garaje, trasteleku, sistema energetiko, bizikletentzako espazio eta abarretarako. gainera, etxebizitzen azken kostua txikiagoa da.

URAREN ZIKLOAZ. Proiektu berri guztietan ura berreskuratzeko sistemak ezartzea proposatzen dugu, eta ur-dekantagailu batzuk eraikitzea eskatzen dugu, euri-urak eta lur azpiko isurketetatik datozen garaje-putzuetan bildutakoak biltzeko. Aurrezteko beste neurri batzuk ere proposatu ditugu.

KANPO-TRATAMENDURAKO BALDINTZEI BURUZ. Udalak ezartzen dituen baldintzei buruzko testuan aldaketak egitea, estetika “hiriaren irudiaren” funtsezko gunean kokatzeko, eraikinen funtzionaltasuna eta eraginkortasun energetikoa garatu eta babestu beharreko lehentasunezko ondasuna dela uste dugunean. Beraz, beste irizpide bat izatea proposatu dugu, besteak beste, eraikinen iraunkortasuna.

INGURUNEAREN BALDINTZEI BURUZ ETA ELEMENTU DEGRADATZAILEAK EZABATZEARI BURUZ.

Besteak beste, neurri hauek hartu behar dira: “Paisaiaren Inpaktuaren eta Ingurumen Inpaktuaren Azterketa” egin behar da, eta ezin dira erabili glisofatoa bezalako pestizidak, baldin eta herritarrekiko esposiziorik ez izateko eta “ingurumenerako arriskutsua” eta “toxikoa uretako organismoentzat” izateko zientzia-gomendioak badituzte.

Etxebizitzak eraikiko diren orubeetan LANDAREDIA eta FAUNA BABESTEKO NEURRIAK zabaltzea ere proposatu dugu.

Amurrion, 2023ko urtarrilaren 13an

PRENTSAKO OHARRA:MINIPUNTU GARBIAK/MINIPUNTOS LIMPIOS

ORAIN AMURRIOK proposaturik, Amurrioko 2022. urteko aurrekontuetan 12.000 euroko partida onartu zen Minipuntu garbiak erosteko, Administrazio Batzarretan ezartzeko.

Erosi ondoren, aste honetan horretarako hautatutako eremuetan ezartzen ari dira. Minipuntu garbiek gaikako bilketa Baranbio, Lezama, Larrinbe eta Delikako Administrazio Batzarretako bizilagunei hurbiltzeko aukera emango dute.

Esku-hartze horri esker, batetik, Administrazio Batzar hauetan bizi diren pertsonen alferrikako joan-etorriak saihestuko dira, eta, bestetik, birziklapena Amurrioko udalerritik urrunen dauden lekuetara hurbilduko da. Izan ere, San Jose auzoan eta Dionisio Aldama, Landako eta Araba kaleetan dauden lau puntu txiki garbi daude dagoeneko.

Eremu ekologiko horretan, etxeko hondakin solidoak utz daitezke: CDak eta DVDak, mugikorrak kargagailuekin eta bateriekin, pilak, RAEESak: (tresna elektriko edo elektronikoen hondakinak: entxufea edo pilak behar dituzten aparatuak dira, eta horiek pitan jartzen dira, adibidez, ordenagailu-saguak, erlojuak, kalkulagailuak…), inprimagailu-kartutxoak (tinta eta toner).

Aiarako Hondakinak Biltzeko Zerbitzu Mankomunatuak eginen du bilketa.

Amurrion, 2022ko azaroaren 22n.

A propuesta de ORAIN AMURRIO se aprobó en los Presupuestos de amurrio para el año 2022 destinar una partida de 12.000 euros para adquirir Minipuntos limpios con el fin de implementarlos en las Juntas Administrativas.

Una vez adquiridos, esta semana se está procediendo a su implantación en las zonas elegidas al efecto. Los Minipuntos limpios van a permitir acercar la recogida selectiva a los y las vecinas de las Juntas Administrativs de Baranbio, Lezama, Larrinbe y Delika.

Con esta intervención se conseguirá, por una parte, evitar desplazamientos innecesarios de las personas residentes en estas Juntas Administrativas y por otra, acercar el reciclaje a las zonas más alejadas del municipio de Amurrio que ya cuenta con cuatro minipuntos limpios situados en el barrio de San José y en las calles Dionisio Aldama, Landako y Araba.

En este espacio ecológico se pueden depositar residuos sólidos de uso doméstico: CD y DVD, móviles con sus cargadores y baterías, pilas, RAEES: (residuos de aparatos eléctricos o electrónicos: son aparatos que necesitan enchufe o pilas para funcionar fuera de uso que quepan en la boquilla como por ejemplo, ratones de ordenador, relojes, calculadoras, ..…), cartuchos de impresora (tinta y toner) y bombillas de bajo consumo (las bombillas de filamentos deben depositarse en el contenedor normal).

La recogida la realizará el Servicio Mancomunado de Recogida de Residuos de Ayala.

En Amurrio a 23 de Noviembre de 2022.

PRENTSA-OHARRA GURPIL-AULKI ELEKTRIKOAK

ORAIN AMURRION 2002.eko aurrekontuetan onartu ziren proposamenen artean, bi gurpil-aulki elektriko erostea zegoen, mugitzeko beharra duten pertsonak doan uzteko.

ORAIN AMURRION proposatzen dugun zaintzari buruzko politikaren barruan, zerbitzu honek laguntza handia ematen dio gure udalerrian oso ohikoa den egoera bati, aldi baterako mugikortasunik ez dutenei, mugikortasun gutxi dutenei edo mugitzeko beste pertsona batzuk behar dituztenei. Protesien edo errehabilitazioaren zain operazio kirurgikoak dituzten pertsonak, edo aulki bat jabetzan dutenak, baina konpontzen ari direnak, edo lekualdatzeak egin behar dituztenak, gutxi gorabehera, etab.

Horiek eskuratutakoan, azaroaren 16etik aurrera, aldi baterako lagapena eskatu ahal izango da Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan, eta Amurrioko Udaleko Gizarte Zerbitzuen Arloak kudeatuko du zerbitzua.

Gurpil-aulki elektrikoen abantailak nabarmenak dira; izan ere, autonomia eta independentzia ematen du, bai etxebizitzaren barruan, bai kanpoan, eta gizarte-harremanak bultzatzen ditu; ahaleginik gabeko mugikortasuna eskaintzen du (eskuzko gurpil-aulkia bultzatu behar duten pertsonen esfortzuak ere saihesten ditu), eta distantzia handiak egin ditzakete. Gainera, erabilerrazak dira eta lurzoruaren irregulartasun txikiak edo jaitsierak eta igoerak saihesteko diseinatuta daude. Erraz mantentzen dira, eta Udalak erosten dituen gurpil-aulki elektrikoen kasuan tolesgarriak dira eta, beraz, errazago biltegiratzen dira. Gainera, bi gurpil-aulki elektrikoetako batek laguntzaileentzako aginte bat du, behar izanez gero.

Amurrion, 2022ko azaroaren 15ean

Dentro de las propuestas de ORAIN AMURRIO que fueron aprobadas en los presupuestos del año 2.022, se encontraba la adquisición de dos sillas de ruedas eléctricas para dejar en préstamo de forma gratuita a personas con necesidades de movilidad.

Dentro de las políticas sobre los cuidados que proponemos desde ORAIN AMURRIO, esta medida viene a proporcionar un apoyo importante a una situación muy frecuente en nuestro municipio, la de personas que de forma transitoria no tienen movilidad, la tienen muy reducida o necesitan a otras personas para poder tener movilidad. Es el caso de personas con operaciones quirúrgicas en rehabilitación o que ya tienen una silla en propiedad pero que está siendo reparada  o que deben de hacer desplazamientos de forma más o menos puntual, etc.

Una vez ya adquiridas, a partir del 1 de Noviembre se podrá solicitar la cesión en préstamo de forma transitoria en el área de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Amurrio que gestionarán el servicio.

Las ventajas de las sillas de ruedas eléctricas son evidentes ya que proporciona autonomía e independencia tanto en el interior de la vivienda como en el exterior favoreciendo las relaciones sociales, proporciona una movilidad sin esfuerzo (también evita los esfuerzos de las personas que tienen que empujar una silla de ruedas manual), y pueden recorrer distancias considerables. Además son fáciles de usar y están diseñadas para salvar pequeñas irregularidades del terreno o bajadas y subidas. Su mantenimiento es fácil y en el caso de las sillas de ruedas eléctricas adquiridas por el Ayuntamiento son plegables lo que facilita su almacenamiento. Y una de ellas, cuenta con un mando para acompañantes en caso de necesidad.

AYUDAS AL ALQUILER PARA JÓVENES/GAZTEENTZAKO ALOKAIRUAREN LAGUNTZEN

Amurrioko Udalean parte hartzen hasi ginenetik landu dugun arazo nagusietako bat etxebizitzaren arazoa konpontzea eta etxebizitza duina izateko eskubidea betetzea da. Horregatik, beste ekintza batzuen artean, ORAIN AMURRIOk eta PSE-EEk (PSOE) proposatuta, 2022ko udal aurrekontuetako 30.000 euro bideratzea onartu zen, 18 eta 35 urte bitarteko gazteen ohiko etxebizitzarako alokairua ordaintzen laguntzeko 2021ean.

ORAIN AMURRIO bezala, Udalean Ordenantza proposamen bat aurkezten dugu laguntza horiek jasotzeko baldintzak arautzeko. Udal idazkariak aldeko txostena eman ondoren, udal ordenantza indarrean dagoen ordenamendu juridikora egokitzen dela ziurtatzen duena, urriaren 27ko Osoko Bilkuran onartuko da.

ORDENANTZA honen helburua bikoitza da: alde batetik, gazteei emantzipatzeko eta helduen munduan sartzeko prozesuan laguntzea, eta, bestetik, gazteen artean Amurrion alokairuko etxebizitza eskuratzea sustatzea.

Ordenantzan gazteentzako alokairuko laguntzak emateko oinarriak arautzen dira: erroldatzea, 2021eko diru-sarrerak, jabetzako etxebizitzarik ez izatea, bateraezintasunak, etab.

Dirulaguntzaren zenbatekoa hileko alokairuaren % 30, % 40 edo % 50 izango da, gehieneko mugekin eta eskatzaileen 2021eko urteko diru-sarrera gordinen arabera (30.000 euro gehienez).

Udalbatzak onartu eta jendaurrean jartzeko epea igaro ondoren, ALHAOn eta udaletxeko iragarki-oholean iragarri ondoren, erreklamaziorik ez badago, espero dugu abenduan laguntza eskatu ahal izatea.

Laguntzak jaso ditzaketenei gomendatzen diegu Ordenantzan ezarritako baldintzekin zerikusia duen guztiaren berri jaso dezatela eta ez dezatela aukera hau pasatzen utzi 2021eko alokairu-gastuak neurri batean arintzeko.

Neurri horri esker, berariazko biztanleria-sektore bati, gazteriari, lagunduko diogun arren, ez dugu konponduko Amurrion etxebizitza eskuratzeko dagoen arazo handia.

Helburu sozialak dituen etxebizitza-politika bat egiteko, ezinbestekoa da alokairu sozialeko erregimeneko udal-etxebizitzen parke bat garatzea, Udalean onartu berri den HAPNaren garapenaren bidez. Horrela, ez dugu jabego pribatua izango bere interesen, erritmoen eta estrategien arabera etxebizitzak egiteko ekimena izango duena, hori baita etxebizitza eskuratzea garestitzeko arrazoia, bai jabetzan,  bai alokairu pribatuan.

Neurri hori beste ekintza fiskal batzuekin osatu behar da (esate baterako, hutsik dagoen etxebizitza grabatzea, udal talde politiko batek ere babestu ez zuena), baita kudeaketa (hutsik dauden etxebizitzak, Eusko Jaurlaritzak Amurrion dituen etxebizitzak) eta dibulgazio (beste euskal administrazio publiko batzuek ematen dituzten baliabideei buruzko informazio-kanpaina) ekintzekin ere.

 

Amurrion, 2022ko urriaren 24an

Uno de los principales problemas sobre los que hemos venido trabajando desde que iniciamos nuestra participación en el Ayuntamiento de Amurrio es solucionar el problema de la vivienda y cumplir el derecho de acceso a una vivienda digna. Por ello, entre otras acciones, a propuesta de ORAIN AMURRIO y del PSE-EE (PSOE) se aprobó destinar 30.000 Euros de los presupuestos municipales del 2022 para contribuir al pago del alquiler destinado a domicilio habitual durante el año 2021 de las personas jóvenes de 18 a 35 años.

Como ORAIN AMURRIO presentamos en el Ayuntamiento una propuesta de Ordenanza para regular las condiciones de acceso a dichas ayudas. Después del informe favorable de la secretaria municipal que certifica la adecuación de la Ordenanza municipal al ordenamiento jurídico vigente será aprobada en el Pleno del 27 de Octubre.

La finalidad de esta ORDENANZA es doble, por una parte, apoyar a las personas jóvenes en su proceso de emancipación e incorporación al mundo adulto y por otra, promover, entre las personas jóvenes, el acceso a vivienda en régimen de alquiler en Amurrio. 

En la Ordenanza se regulan las bases de la concesión de las ayudas de alquiler destinadas a las personas jóvenes: empadronamiento, ingresos del año 2.021, carecer de vivienda en propiedad, incompatibilidades, etc.

La cuantía de la subvención será del 30%, 40% o del 50% del alquiler mensual, con unos límites máximos y según los ingresos brutos anuales (máximo de 30.000 euros) del año 2.021 de las personas solicitantes.

Una vez aprobado en el Pleno y transcurrido el plazo de exposición pública previo anuncio en el BOTHA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, si no hay reclamaciones, confiamos que en diciembre se pueda solicitar la ayuda.

Recomendamos a los posibles receptores de las ayudas que se informen de todo lo relacionado con los requisitos establecidos en la Ordenanza y no dejen pasar esta oportunidad que alivie en parte sus gastos de alquiler del año 2021.

Gracias a esta medida ayudaremos a un sector de la población específico como es la juventud, aunque no solucionaremos el gran problema de acceso a la vivienda en Amurrio.

Para realizar una política de vivienda con fines sociales es imprescindible desarrollar un parque de viviendas municipal en régimen de alquiler social, a través del desarrollo del P.G.O.U. recientemente aprobado en el Ayuntamiento. Así evitaremos que sea la propiedad privada quien tenga la iniciativa de hacer viviendas en función de sus intereses, ritmos y estrategias, que es la razón del encarecimiento del acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en régimen de alquiler privado.

Esta medida debe complementarse con otras acciones de índole fiscal (como grabar la vivienda vacía, propuesta que no fue apoyada por ningún grupo político municipal), de gestión (de vivienda vacía, de las viviendas que el Gobierno Vasco tiene en Amurrio) y de divulgación (campaña informativa sobre los recursos que prestan otras administraciones públicas vascas).

En Amurrio a 24 de octubre de 2022

Mendiko Eskola

Hemos apoyado y participado junto a cientos de personas en la manifestación convocada por la comunidad educativa de la Escuela de Mendiko Eskola, padres, niños, profesores, agentes de apoyo a la Escuela Pública Vasca y otros colectivos políticos y sociales reivindicando la necesidad de mantener el número de líneas del Colegio Mendiko Eskola contra de la decisión del Gobierno Vasco de eliminar una línea de este Centro escolar de la red pública vasca.

Ehunka lagunekin batera, Mendiko Eskolako hezkuntza-komunitateak, gurasoek, haurrek, irakasleek, Euskal Eskola Publikoari eta beste talde politiko eta sozial batzuei laguntzeko egiten duen manifestazioan lagundu eta parte hartu dugu, Mendiko Eskolak euskal sare publikotik lerro bat kentzeko Eusko Jaurlaritzak hartu duen erabakiaren aurka Mendiko Eskolako lerro-kopuruari eusteko beharra aldarrikatuz.

PRENTSA OHARRA: GAZTEENTZAKO ETXEBIZITZA ALOKAIRUA/ALQUILER VIVIENDA JOVENES

Amurrioko Udalean parte hartzen hasi ginenetik gehien kezkatzen gaituen eta gehien landu dugun gaietako bat da etxebizitzaren arazoa konpontzea eta etxebizitza duina eskuratzeko eskubide subjektiboa betetzea. Hori dela eta, aurrerago zehaztuko ditugun beste ekintza batzuen artean, gure proposamenez, 2022ko udal aurrekontuetatik 30.000 euro ematea onartu zen 18 urtetik 35 urtera bitarteko gazteentzako alokairurako laguntzetarako.

Orain, laguntza horiek eskuratzeko baldintzak arautzeko oinarrien proposamena erregistratu dugu udaletxean. Administrazio prozesua azkartu nahi dugu, Osoko Bilkuran lehenbailehen onar dadin eta oinarriak betetzen dituzten gazteek etxebizitza bat alokatzeko laguntzak eskatu ahal izan ditzaten.

Bi helburu ditu: alde batetik, gazteak emantzipatzeko eta helduen munduan sartzeko prozesuan laguntzea, eta, bestetik, Amurrioko udalerriko eremu guztietan alokairuko etxebizitza izateko aukera sustatzea gazteen artean.

Diru-laguntzaren zenbatekoari dagokionez, hileko alokairuaren %30 eta %50 artean izatea proposatzen dugu, gehienezko mugekin eta eskatzaileek justifikatutako urteko diru-sarrera gordinen arabera. Hau da, laguntzaren progresibotasunaren irizpidea aplikatuko da errentaren arabera.

Neurri honen bidez, berariazko biztanleria-sektore bati, hots, gazteriari, lagunduko diogu, baina ez dugu osorik konponduko gainerako herritarrek etxebizitza eskuratzeko duten aukera. Horregatik, gogorarazi nahi dugu proposatu genuela lurzoru-parke publiko bat sortzea, gizarte-beharrak hein batean konpentsatuko dituzten mota guztietako eraikinak kokatzeko. Sustapen publikoko etxebizitzak, bai Eusko Jaurlaritzak sustatuak, bai udalerrian egiten diren udal sustapenekoak, alokairu sozialeko etxebizitza gisa erabiliko dira. Babes publikoko etxebizitzak alokairu sozialean sustatzeko konpromisoa dugu.

 

Amurrion, 2022ko ekainaren 7an

 

Una de las cuestiones que más nos preocupa y más hemos venido trabajando desde que iniciamos nuestra participación en el Ayuntamiento de Amurrio, es solucionar el problema de la vivienda y cumplir el derecho subjetivo de acceso a una vivienda digna. Por ello, entre otras acciones que detallamos más adelante, a propuesta nuestra se aprobó destinar 30.000 Euros de los presupuestos municipales del 2022 para ayudas al alquiler a jóvenes en una franja de edad desde los 18 años a los 35 años.

Ahora hemos registrado en el Ayuntamiento una propuesta de Bases para regular las condiciones de acceso a dichas ayudas. Queremos acelerar el correspondiente proceso administrativo para que pueda ser aprobado en Pleno lo antes posible y que los y las jóvenes que cumplan con las bases puedan solicitar las ayudas al alquiler de una vivienda.

La finalidad es doble, por una parte, apoyar a las personas jóvenes en su proceso de emancipación e incorporación al mundo adulto y por otra, promover, entre las personas jóvenes, el acceso a vivienda en régimen de alquiler en todas las zonas del municipio de Amurrio.

En cuanto a la cuantía de la subvención proponemos que oscile  entre un 30%, y un 50% del alquiler mensual con unos límites máximos y según los ingresos brutos anuales justificados por las personas solicitantes. Es decir, se aplicará el criterio de la progresividad de la ayuda según renta.

Con esta medida, ayudaremos a un sector de la población específico como es la juventud pero no solucionaremos en su totalidad el acceso a la vivienda al resto de la población. Por ello, queremos recordar que ya propusimos que se creará un parque público de suelo donde asentar edificaciones de todo tipo de usos que compensen en parte las necesidades sociales. Las viviendas de promoción pública, ya sean promovidas por el Gobierno Vasco o sean de promoción municipal que se edifiquen en el municipio se destinarán a vivienda en régimen de alquiler social. Tenemos el compromiso de impulsar las viviendas de protección pública en régimen de alquiler social.

En Amurrio a 7 de Junio de 2022

Redimensionar texto-+=