Desde ORAIN AMURRIO hemos trabajado en todo lo relacionado con el Plan General Urbanístico y en la consiguiente actualización de la normativa sobre las futuras edificaciones. Por ello hemos planteado aportaciones al borrador de la ORDENANZA DE EDIFICACIONES.

La ORDENANZA establece unos objetivos técnicos para que las futuras edificaciones cumplan con los principios de desarrollo sostenible, eficiencia energética, ahorro de recursos naturales, perspectiva de género, tipologías de los edificios, alineaciones etc. Desde ORAIN AMURRIO proponemos que la ORDENAZA debe ser coherente entre los objetivos y las medidas que propone para cumplir con la función social que debe tener el planeamiento de las futuras edificaciones.

Hemos propuesto que la NORMATIVA URBANÍSTICA (P.G.O.U.), en coherencia con los objetivos sociales de la propuesta y reducir los coste de comunidad para el mantenimiento de las exigencias técnico-económicas de la ORDENANZA, como son el gasto de ascensores, paneles solares, aerotermia u otras soluciones con energía renovables, además de las obligaciones de la implantación de motores de evacuación de agua, etc., junto con los gastos de limpieza, alumbrado, calefacción, etc. se permita que las tipologías y las alineaciones sobre rasante sean orientativas, para facilitar construcciones más compactas y eficientes de 4 0 5 viviendas por planta.

SOBRE LAS MEDIDAS DE URBANISMO INCLUSIVO E INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Participación de las Asociaciones de mujeres y movimiento feminista en la ORDENANZA.

Que a los proyectos de edificación privados, con espacios comunitarios de urbanización de cierta entidad, exigencia de Informe de evaluación de impacto de género.

Ampliar las medidas sobre la seguridad en espacios privados.

Sobre los cuidados en edificios privados. Establecer espacios localizados en la planta baja fácilmente accesibles, para poder dejar coches de bebés, sillas de ruedas, etc.

CONDICIONES APLICABLES A LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS. Hemos propuesto que en los edificios residenciales, se puedan realizar cubiertas planas para aprovechamiento del espacio de cubierta para implementar energías renovables, colgaderos de ropas y otras medidas que mejoren la socialización, la inclusión y la perspectiva de género en consonancia con la política de cuidados.

SOBRE LAS CONDICIONES DE DISEÑO DE LOS GARAJES Y TRASTEROS.

Ampliar la dotación mínima para aparcamientos de bicicletas y motocicletas. 

Sobre las alineaciones  bajo rasante es importante permitir que la construcción del sótano llegue a los lindes de las parcelas privadas para un mayor aprovechamiento del espacio para garajes, trasteros, sistemas energéticos, espacio para bicicletas, etc. además de suponer un menor coste final de las viviendas.

SOBRE EL CICLO DEL AGUA. Planteamos que se implanten Sistemas de recuperación de agua en todos los nuevos proyectos, exigiendo la construcción de unos depósitos decantadores de agua para almacenar las aguas de lluvia y las recogidas en los pozos de garaje procedentes de las escorrentías subterráneas. También hemos propuesto otras medidas de ahorro.

Sobre las  CONDICIONES DE TRATAMIENTO EXTERIOR. Modificaciones en el texto sobre las condiciones que impone el Ayuntamiento por situar la estética en el núcleo fundamental de la “imagen de la ciudad” cuando pensamos que la funcionalidad y la eficiencia energética de los edificios es un bien prioritario a desarrollar y proteger. Por lo tanto hemos propuesto que sea un criterio más junto al resto de criterios como la sostenibilidad de las edificaciones.

SOBRE LAS CONDICIONES DEL ENTORNO Y ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DEGRADANTES.

Entre otras medidas, exigencia de un “Estudio del Impacto Paisajístico e Impacto Medioambiental” y que no se pueda utilizar aquellos pesticidas como el glisofato, para los que existan recomendaciones científicas de no exposición a la ciudadanía y ser «peligroso para el medio ambiente» y «tóxico para los organismos acuáticos».

También hemos propuesto ampliar MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LA VEGETACIÓN y DE LA FAUNA en los solares objeto de la construcción de viviendas.

En Amurrio a 13 de ENERO de 2023

ORAIN AMURRION Hirigintza Plan Orokorrarekin lotutako guztia landu dugu, eta, horren ondorioz, etorkizuneko eraikuntzei buruzko araudia eguneratu dugu. Horregatik, ERAIKUNTZEN ORDENANTZAREN zirriborroari ekarpenak egitea proposatu dugu.

ORDENANTZAK helburu tekniko batzuk ezartzen ditu etorkizuneko eraikuntzek honako printzipio hauek bete ditzaten: garapen jasangarria, eraginkortasun energetikoa, baliabide naturalak aurreztea, genero-ikuspegia, eraikinen tipologiak, lerrokadurak eta abar.

ORAIN AMURRION proposatzen dugu ORDENANTZAK koherentea izan behar duela proposatzen dituen helburuen eta neurrien artean, etorkizuneko eraikuntzen plangintzak izan behar duen funtzio soziala betetzeko.

HIRIGINTZAKO ARAUDIA (HAPO), proposamenaren helburu sozialekin bat etorriz, eta ORDENANTZAREN eskakizun tekniko-ekonomikoei eusteko komunitatearen kostua murriztuz, hala nola igogailuen, eguzki-panelen, aerotermiaren edo energia berriztagarriko beste soluzio batzuen gastua, ura husteko motorrak eta abar ezartzeko betebeharrez gain, garbiketa-, argiztapen- eta berokuntza-gastuak eta abar. sestra gaineko tipologiak eta lerrokadurak orientagarriak izatea baimenduko da, solairu bakoitzeko 4 0 5 etxebizitzako eraikuntza trinkoagoak eta eraginkorragoak egiteko.

HIRIGINTZA-NEURRIEI BURUZ

Emakumeen elkarteek eta mugimendu feministak ORDENANTZA honetan parte hartzea.

Nolabaiteko garrantzia duten urbanizazio eremu komunitarioak dituzten eraikuntza pribatuko proiektuei genero eraginaren ebaluazio txostena eskatzea.

Eremu pribatuetako segurtasunari buruzko neurriak zabaltzea.

Eraikin pribatuetako zainketei buruz. Beheko solairuan erraz iristeko moduko espazioak ezartzea, haur-kotxeak, gurpil-aulkiak eta abar uzteko.

ETXEBIZITZA-ERAIKINEI APLIKATU BEHARREKO BALDINTZAK. Egoitza-eraikinetan estalki lauak egitea proposatu dugu, estalki-espazioa aprobetxatzeko, energia berriztagarriak, arropa-zintzilikarioak eta sozializazioa, gizarteratzea eta genero-ikuspegia hobetzeko beste neurri batzuk ezartzeko, zainketa-politikaren arabera.

GARAJE ETA TRASTELEKUEN DISEINU-BALDINTZEI BURUZ.

Bizikleta eta motozikleten aparkalekuetarako gutxieneko hornidura handitzea.

Sestrapeko lerrokaduren gainean, garrantzitsua da sotoa lurzati pribatuen mugetara iristea, espazioa gehiago aprobetxatzeko garaje, trasteleku, sistema energetiko, bizikletentzako espazio eta abarretarako. gainera, etxebizitzen azken kostua txikiagoa da.

URAREN ZIKLOAZ. Proiektu berri guztietan ura berreskuratzeko sistemak ezartzea proposatzen dugu, eta ur-dekantagailu batzuk eraikitzea eskatzen dugu, euri-urak eta lur azpiko isurketetatik datozen garaje-putzuetan bildutakoak biltzeko. Aurrezteko beste neurri batzuk ere proposatu ditugu.

KANPO-TRATAMENDURAKO BALDINTZEI BURUZ. Udalak ezartzen dituen baldintzei buruzko testuan aldaketak egitea, estetika “hiriaren irudiaren” funtsezko gunean kokatzeko, eraikinen funtzionaltasuna eta eraginkortasun energetikoa garatu eta babestu beharreko lehentasunezko ondasuna dela uste dugunean. Beraz, beste irizpide bat izatea proposatu dugu, besteak beste, eraikinen iraunkortasuna.

INGURUNEAREN BALDINTZEI BURUZ ETA ELEMENTU DEGRADATZAILEAK EZABATZEARI BURUZ.

Besteak beste, neurri hauek hartu behar dira: “Paisaiaren Inpaktuaren eta Ingurumen Inpaktuaren Azterketa” egin behar da, eta ezin dira erabili glisofatoa bezalako pestizidak, baldin eta herritarrekiko esposiziorik ez izateko eta “ingurumenerako arriskutsua” eta “toxikoa uretako organismoentzat” izateko zientzia-gomendioak badituzte.

Etxebizitzak eraikiko diren orubeetan LANDAREDIA eta FAUNA BABESTEKO NEURRIAK zabaltzea ere proposatu dugu.

Amurrion, 2023ko urtarrilaren 13an

Redimensionar texto-+=
Compartir esto