AYUDAS AL ALQUILER PARA JÓVENES/GAZTEENTZAKO ALOKAIRUAREN LAGUNTZEN

Amurrioko Udalean parte hartzen hasi ginenetik landu dugun arazo nagusietako bat etxebizitzaren arazoa konpontzea eta etxebizitza duina izateko eskubidea betetzea da. Horregatik, beste ekintza batzuen artean, ORAIN AMURRIOk eta PSE-EEk (PSOE) proposatuta, 2022ko udal aurrekontuetako 30.000 euro bideratzea onartu zen, 18 eta 35 urte bitarteko gazteen ohiko etxebizitzarako alokairua ordaintzen laguntzeko 2021ean.

ORAIN AMURRIO bezala, Udalean Ordenantza proposamen bat aurkezten dugu laguntza horiek jasotzeko baldintzak arautzeko. Udal idazkariak aldeko txostena eman ondoren, udal ordenantza indarrean dagoen ordenamendu juridikora egokitzen dela ziurtatzen duena, urriaren 27ko Osoko Bilkuran onartuko da.

ORDENANTZA honen helburua bikoitza da: alde batetik, gazteei emantzipatzeko eta helduen munduan sartzeko prozesuan laguntzea, eta, bestetik, gazteen artean Amurrion alokairuko etxebizitza eskuratzea sustatzea.

Ordenantzan gazteentzako alokairuko laguntzak emateko oinarriak arautzen dira: erroldatzea, 2021eko diru-sarrerak, jabetzako etxebizitzarik ez izatea, bateraezintasunak, etab.

Dirulaguntzaren zenbatekoa hileko alokairuaren % 30, % 40 edo % 50 izango da, gehieneko mugekin eta eskatzaileen 2021eko urteko diru-sarrera gordinen arabera (30.000 euro gehienez).

Udalbatzak onartu eta jendaurrean jartzeko epea igaro ondoren, ALHAOn eta udaletxeko iragarki-oholean iragarri ondoren, erreklamaziorik ez badago, espero dugu abenduan laguntza eskatu ahal izatea.

Laguntzak jaso ditzaketenei gomendatzen diegu Ordenantzan ezarritako baldintzekin zerikusia duen guztiaren berri jaso dezatela eta ez dezatela aukera hau pasatzen utzi 2021eko alokairu-gastuak neurri batean arintzeko.

Neurri horri esker, berariazko biztanleria-sektore bati, gazteriari, lagunduko diogun arren, ez dugu konponduko Amurrion etxebizitza eskuratzeko dagoen arazo handia.

Helburu sozialak dituen etxebizitza-politika bat egiteko, ezinbestekoa da alokairu sozialeko erregimeneko udal-etxebizitzen parke bat garatzea, Udalean onartu berri den HAPNaren garapenaren bidez. Horrela, ez dugu jabego pribatua izango bere interesen, erritmoen eta estrategien arabera etxebizitzak egiteko ekimena izango duena, hori baita etxebizitza eskuratzea garestitzeko arrazoia, bai jabetzan,  bai alokairu pribatuan.

Neurri hori beste ekintza fiskal batzuekin osatu behar da (esate baterako, hutsik dagoen etxebizitza grabatzea, udal talde politiko batek ere babestu ez zuena), baita kudeaketa (hutsik dauden etxebizitzak, Eusko Jaurlaritzak Amurrion dituen etxebizitzak) eta dibulgazio (beste euskal administrazio publiko batzuek ematen dituzten baliabideei buruzko informazio-kanpaina) ekintzekin ere.

 

Amurrion, 2022ko urriaren 24an

Uno de los principales problemas sobre los que hemos venido trabajando desde que iniciamos nuestra participación en el Ayuntamiento de Amurrio es solucionar el problema de la vivienda y cumplir el derecho de acceso a una vivienda digna. Por ello, entre otras acciones, a propuesta de ORAIN AMURRIO y del PSE-EE (PSOE) se aprobó destinar 30.000 Euros de los presupuestos municipales del 2022 para contribuir al pago del alquiler destinado a domicilio habitual durante el año 2021 de las personas jóvenes de 18 a 35 años.

Como ORAIN AMURRIO presentamos en el Ayuntamiento una propuesta de Ordenanza para regular las condiciones de acceso a dichas ayudas. Después del informe favorable de la secretaria municipal que certifica la adecuación de la Ordenanza municipal al ordenamiento jurídico vigente será aprobada en el Pleno del 27 de Octubre.

La finalidad de esta ORDENANZA es doble, por una parte, apoyar a las personas jóvenes en su proceso de emancipación e incorporación al mundo adulto y por otra, promover, entre las personas jóvenes, el acceso a vivienda en régimen de alquiler en Amurrio. 

En la Ordenanza se regulan las bases de la concesión de las ayudas de alquiler destinadas a las personas jóvenes: empadronamiento, ingresos del año 2.021, carecer de vivienda en propiedad, incompatibilidades, etc.

La cuantía de la subvención será del 30%, 40% o del 50% del alquiler mensual, con unos límites máximos y según los ingresos brutos anuales (máximo de 30.000 euros) del año 2.021 de las personas solicitantes.

Una vez aprobado en el Pleno y transcurrido el plazo de exposición pública previo anuncio en el BOTHA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, si no hay reclamaciones, confiamos que en diciembre se pueda solicitar la ayuda.

Recomendamos a los posibles receptores de las ayudas que se informen de todo lo relacionado con los requisitos establecidos en la Ordenanza y no dejen pasar esta oportunidad que alivie en parte sus gastos de alquiler del año 2021.

Gracias a esta medida ayudaremos a un sector de la población específico como es la juventud, aunque no solucionaremos el gran problema de acceso a la vivienda en Amurrio.

Para realizar una política de vivienda con fines sociales es imprescindible desarrollar un parque de viviendas municipal en régimen de alquiler social, a través del desarrollo del P.G.O.U. recientemente aprobado en el Ayuntamiento. Así evitaremos que sea la propiedad privada quien tenga la iniciativa de hacer viviendas en función de sus intereses, ritmos y estrategias, que es la razón del encarecimiento del acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en régimen de alquiler privado.

Esta medida debe complementarse con otras acciones de índole fiscal (como grabar la vivienda vacía, propuesta que no fue apoyada por ningún grupo político municipal), de gestión (de vivienda vacía, de las viviendas que el Gobierno Vasco tiene en Amurrio) y de divulgación (campaña informativa sobre los recursos que prestan otras administraciones públicas vascas).

En Amurrio a 24 de octubre de 2022

Redimensionar texto-+=