NOTA DE PRENSA PRESUPUESTOS 2022/2022KO AURREKONTUEN PRENTSA-OHARRA

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Amurrio ha convocado reuniones a los grupos políticos municipales para que estos podamos presentar aportaciones antes de cerrar el anteproyecto de presupuestos del año 2022.

En una primera reunión, desde Orain Amurrio les expusimos que no aprobaríamos el presupuesto por las evidentes diferencias programáticas que existen entre ambos grupos municipales: municipalización de servicios públicos, cesión de competencias en servicios sociales y energía, gestión del agua por URBIDE, etc, pero que valoraríamos nuestra posición sí se cumplían dos premisas básicas. Una, ejecutar las partidas presupuestarias comprometidas de años anteriores y dos, mostrar una voluntad real de aprobar propuestas de gran impacto en las políticas municipales.

Una vez aceptadas estas dos premisas, hemos realizado una serie de aportaciones que consideramos de suma importancia para mejorar la realidad de nuestro pueblo, como son el derecho subjetivo a la vivienda, estudiar la municipalización del polideportivo, acciones para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad de nuestro municipio, ampliar las posibilidades de empleo, facilitar la movilidad de personas con movilidad reducida, entre otras muchas. A continuación, resumimos algunas de nuestras propuestas:

En materia de vivienda

Dotación presupuestaria para iniciar y avanzar en todo lo que sea posible en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) estableciendo internamente un órgano de ejecución pública. Este órgano tendría el objetivo de desarrollar los expedientes urbanísticos y proyectos que sean necesarios, para que una vez que se apruebe el P.G.O.U. de forma definitiva, poder obtener vivienda de protección pública en régimen de alquiler social.

Dotación presupuestaria para ayudas para el alquiler de vivienda destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años.

 Gestión propia del Polideportivo

Dada la actual situación del Polideportivo, proponemos estudiar la municipalización del servicio encargando el correspondiente informe jurídico y financiero que valore la gestión pública y no privada, como hasta ahora se viene realizando, tal y como hemos venido reclamando todos estos años.

Cambio climático, biodiversidad y medio ambiente.

Es un tema trascendental y en lo que se viene trabajando desde hace años. Ahora planteamos realizar un estudio para la creación de un Centro de Investigación y Divulgación de la Biodiversidad en Amurrio. El estudio detallaría las necesidades del local donde se ubicaría (dentro del Plan Director de Edificaciones municipales que está llevando a cabo actualmente) y las líneas de investigación a desarrollar para un mejor conocimiento de la biodiversidad en Amurrio. Para su implantación se requiere de dotaciones presupuestarias en los próximos años, así como establecer convenios con otras administraciones, asociaciones, universidad, etc.

Colocación de mini-puntos verdes (recogida de pilas, CDS, etc.) en las Juntas Administrativas más pobladas y facilitar la recogida selectiva a los y las vecinas más alejados del centro urbano.

Para facilitar el uso de la bicicleta, proponemos colocar aparcamientos cubiertos en varios puntos del municipio para protegerlas de las inclemencias del tiempo.

Amurrioko Udaleko Gobernu Taldeak bilerak deitu dizkie udal talde politikoei, 2022ko aurrekontuen aurreproiektua itxi aurretik ekarpenak aurkeztu ahal izan ditzaten.

Lehenengo bileran, Orain Amurriotik  azaldu genien ez genuela aurrekontua onartuko, bi udal-taldeen artean dauden desberdintasun programatiko nabarmenengatik: zerbitzu publikoak udaleratzea, gizarte-zerbitzuen eta energiaren eskumenak lagatzea, Urbidek ura kudeatzea, etab., baina gure jarrera baloratuko genukeela, oinarrizko bi premisa betetzen ziren. Bat, aurreko urteetako aurrekontu-partida konprometituak gauzatzea, eta bi, udal-politiketan eragin handia duten proposamenak onartzeko benetako borondatea erakustea.

Bi premisa horiek onartuta, gure ustez gure herriaren errealitatea hobetzeko oso garrantzitsuak diren ekarpen batzuk egin ditugu, hala nola, etxebizitza izateko eskubide subjektiboa, kiroldegiaren udalekotzea aztertzea, klima-aldaketari aurre egiteko eta gure udalerriko biodibertsitatea babesteko ekintzak, enplegu-aukerak zabaltzea eta mugikortasun urriko pertsonen mugikortasuna erraztea, beste askoren artean. Jarraian, gure proposamenetako batzuk laburbilduko ditugu:

Etxebizitzaren arloan

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) garatzen hasteko eta ahal den guztian aurrera egiteko aurrekontu-zuzkidura, barnean betearazpen publikoko organo bat ezarriz. Organo horren helburua izango litzateke beharrezkoak diren hirigintza-espedienteak eta proiektuak garatzea, HAPO behin betiko onartzen denean babes publikoko etxebizitzak alokairu sozialeko erregimenean lortu ahal izateko.

18 eta 35 urte bitarteko gazteentzako etxebizitzak alokatzeko laguntzetarako aurrekontu-zuzkidura.

Kiroldegiaren kudeaketa propioa

Kiroldegiaren egungo egoera dela eta, zerbitzuaren udalekotzea aztertzea proposatzen dugu, kudeaketa publikoa eta ez pribatua baloratuko duen txosten juridiko eta finantzarioa enkargatuz, urte hauetan guztietan eskatu dugun bezala.

Klima-aldaketa, biodibertsitatea eta ingurumena.

Garrantzi handiko gaia da, eta aspaldidanik lantzen ari garena. Orain, Amurrion Biodibertsitatea Ikertzeko eta Zabaltzeko Zentro bat sortzeko azterlan bat egitea planteatu dugu. Azterlanak lokalaren beharrak zehaztuko lituzke (gaur egun egiten ari den Udal Eraikuntzen Plan Zuzentzailearen barruan), bai eta Amurrion biodibertsitatea hobeto ezagutzeko garatu beharreko ikerketa-ildoak ere. Horiek ezartzeko, aurrekontu-zuzkidurak egin behar dira datozen urteetan, eta hitzarmenak egin beste administrazio, elkarte, unibertsitate eta abarrekin.

Biztanle gehien dituzten administrazio-batzarretan mini-puntu berdeak jartzea (pilak, CDak, etab.), eta hirigunetik urrunen dauden biztanleei gaikako bilketa erraztea.

Bizikletaren erabilera errazteko, udalerriko hainbat tokitan aparkaleku estaliak jartzea proposatzen dugu, eguraldi txarretik babesteko.

Enplegua

Amurrioko beste arazo garrantzitsuenetako bat, ditugun gaitasun eta eskumenen barruan, enplegurako partidak handitzea da gure beste proposamena.

Bestelakoak

Bi gurpil-aulki elektriko erostea proposatzen dugu, maileguan uzteko, mugikortasun urriko pertsonei mugikortasuna errazteko.

Udal eskumeneko bide publikoan hildako animaliak biltzeko protokoloa eta jarduteko bitartekoak planteatzen ditugu.

Udal-baratzeen erabiltzaileentzako instalazioak hobetzea eta parke linealaren ibilbidean leku estrategikoetan markesinak jartzea ere proposatzen dugu.

Onartuz gero, batzorde bateratu bat sortuko da, eta aldian-aldian bildu beharko da, udal-talde bakoitzak eskatuta, 2022an onartzen diren partiden gauzatze materiala ebaluatzeko.

Urte hauetan guztietan bezala, proposamenak aurkeztu ditugu Amurrioko azpiegiturak eta zerbitzuak hobetzeko, iraunkortasun-printzipioetatik, udal-zerbitzu publikoen kalitatea hobetzetik eta kudeaketa publiko eraginkorrago batetik. Azken batean, Amurrioko herritarren ongizatea hobetzeko diru publikoa erabiltzea proposatzen dugu.

Amurrion, 2021eko azaroaren 14an

Orain Amurrio y EH Bildu Amurrio reclamamos la reapertura del matadero de Laudio

Indarrak batu ditugu Orain Amurrio eta Amurrioko EH Bildu Laudioko hiltegia itxita mantentzeko Laudioko Udal Gobernuak hartutako erabakia salatzeko. Egun bat lehenago Aiarako oposizioko udal taldeek egin bezala, hiltegiaren aferak eskualde osoari eragiten diola azaldu dute: «berehalako itxiera horren ondorioak ez dira Laudioko udalerrira mugatzen; aitzitik, eragin larria dute Amurrioko eta inguruko eskualdeetako udalerrietan».

Kaltetutako sektorearekin egondako elkarrizketa eza ere gogor kritikatu dute Amurrioko udal taldeek, eta, ondorioz, onartezintzat jo dute aldebakartasunez hartutako hiltegia ixteko erabakia. Gainera, azpiegituraren itxierak abeltzainek abereak distantzia handira garraiatu behar izatea eragingo duela nabarmendu dute: «horrek ondorio negatiboak izango ditu bai animalientzat, baita abeltzainen ekonomia prekarioentzat ere. Eragin hori are larriagoa da animalien garraioaren gainkostua onartu ezin duten familia-ustiategietan» azaldu dugu.

Laudioko Udal Gobernuaren erabakiak «zenbait talde politikok defendatzen omen duten zer kilometro politikatik» aldetzen dira, gure iritziz, kalitate handiko produktuak banatzen dituzten familia eta ustiategiak arrisku larrian utziz.

Hori guztia dela eta, hartutako erabakia berriro aztertzea eskatu diote Ander Añibarrok gidatutako Udal Gobernuari, bai eta kaltetutako sektorearekin elkarrizketa abiatzea ere. Azkenik, iritzia publikoki aditzera ematea eskatu diote EAJri.

Los grupos municipales de Orain Amurrio y EH Bildu en el Ayuntamiento de Amurrio consideramos que el cierre del matadero de Laudio por parte del Gobierno municipal de Laudio de manera unilateral, sin tener en cuenta la opinión del sector afectado ni la situación en la que van a quedar los ganaderos y las ganaderas usuarias del servicio, es inaceptable. Las repercusiones de este cierre fulminante no se limitan, además, al municipio de Laudio sino que afectan gravemente a municipios, cómo Amurrio y comarcas limítrofes.

Con el cierre del matadero obligan a las explotaciones a transportar el ganado a gran distancia, con evidentes efectos negativos tanto para los animales como para las economías, precarias en ocasiones, de las explotaciones. Esta repercusión es aún más grave en las explotaciones familiares que no pueden permitirse el sobrecoste del transporte de los animales.

Además, la falta de concreción por parte del Gobierno municipal de Laudio sobre las ayudas anunciadas y las alternativas al cierre del matadero no ayudan a pensar que realmente se esté diseñando un plan de mejora de la ganadería, ya que no ha existido diálogo con el sector para poder analizar diferentes alternativas.

El cierre del matadero nos aleja de la política de ‘kilómetro cero’ que dicen defender algunos grupos políticos, poniendo en peligro las explotaciones familiares y carnicerías que distribuyen productos de alta calidad.

Desde Orain Amurrio y EH Bildu exigimos que se reconsidere la decisión de cierre y se abra un diálogo con el sector para garantizar el futuro del servicio, que además pensamos debería hacerse desde la gestión pública. Por último, emplazamos al Equipo de Gobierno de EAJ/PNV para que se pronuncie públicamente.