BERDINTASUN PLANAAURKEZTU DA. INGURAK./PRESENTADO EL V PLAN DE IGUALDAD. INGURAK.

BERDINTASUN PLANAAURKEZTU DA. INGURAK.

Joan den asteartean INGURAK izena hartu duen V. Berdintasun Plana aurkeztu zen jendaurrean. Udalean ordezkaritza duten talde politiko guztietako zinegotziek egiten dugu aurkezpen publikoa.

 

[expand title= «Irakurri Gehiago«]

INGURAK izena duen V. Berdintasun Planak eta haren logoak sinbolikoki adierazten dute pertsonak taldeka elkartzen direla, aingura gisa, pertsonen arteko lotura gisa, eskuak elkarri lotuta, kolore desberdinekin, aniztasuna islatzen duten eta kolektiboari indarra ematen dioten koloreekin, eta dena “GUK” eskulturarekin lotzen dela besarkada gisa.

Planak lau lan-ardatz ditu, eta herritarrak planaren garapenean inplikatu nahi ditu.

Hauek dira ardatzak: Gobernu Ona, emakumeen jabekuntza eta LGTBIQA+ kolektiboa, ekonomiaren eraldaketa eta gizarte-antolaketa, emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko eskubideak eta bizitzak eta LGTBIQA+ kolektiboa bermatzeko.

Beraz, 2022-2025 urteetarako Udalaren V. Berdintasun Plana berdintasunarekiko konpromiso sendoa eta Udala osatzen dugunon apustu estrategikoa da, baina herriko elkarteekin sozializatu eta parte hartu behar da, bereziki emakumeen elkarteekin eta herriko mugimendu feministarekin.

“Plan horrek baliagarria izan behar du patriarkatuari aurre egiteko eta diskriminazio-egoera hori gainditzeko, eragindako kaltea konpontzeko eta kultura demokratikoa sortzen laguntzeko, berdinekin eta indarkeria matxista mota ororen aurka erabat baztertuz”, adierazi du Kepa González zinegotziak.

[/expand]

PRESENTADO EL V PLAN DE IGUALDAD. INGURAK.

El pasado martes se presento públicamente el V Plan de Igualdad que ha tomado el nombre de INGURAK. La presentación pública la realizamos concejales de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.

[expand title= «Leer Mas«]

El V Plan de Igualdad que lleva por nombre INGURAK y su logo representan simbólicamente que las personas de forma individual se unen colectivamente como ancla, como amarre entre las personas, las manos entrelazadas, con colores en diferente que reflejan la diversidad y dan fuerza al colectivo y todo enlaza con la escultura del “GUK” como un abrazo.

El Plan tiene 4 ejes de trabajo y pretende implicar a la ciudadanía en su desarrollo.

Los ejes son el Buen Gobierno, el empoderamiento de las mujeres y el colectivo LGTBIQA+, la transformación de las economías y la organización social para garantizar los derechos y vidas libres de violencia contra las mujeres y el colectivo LGTBIQA+.

Por lo tanto, el V Plan de Igualdad del Ayuntamiento para los años 2022-2025 es un firme compromiso con la igualdad y una apuesta estratégica de los que componemos el Ayuntamiento pero que debe ser socializada y participada con las Asociaciones del pueblo, especialmente de las Asociaciones de mujeres y el movimiento feminista del pueblo.

“Un Plan que debe ser útil para combatir el patriarcado y superar esta situación discriminatoria, ser capaz de reparar el daño ocasionado y contribuir a crear una cultura democrática, de iguales y de absoluto rechazo contra todo tipo de violencia machista”, declara .el concejal Kepa González.

[/expand]

NOTA DE PRENSA PRESUPUESTOS 2023/2023KO AURREKONTUEN PRENTSA-OHARRA

ORAIN AMURRIOKO 2023ko Aurrekontuetarako proposamenak ostegun honetan, hilaren 22an, onartu dira, eta 906.000 euro dira.

Kopururik handiena, 800.000 euro, Plan Orokorra garatzeko erabiliko da, BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZARI dagokionez. Beste 106.000 euro 18 eta 35 urte bitarteko gazteek, euskarak eta ingurumenak alokatzeko laguntzak jasotzeko erabiliko dira: bidegorriak eta bizikletentzako aparkaleku publikoak, naturguneetarako proiektua, partikularren eraikinetan amiantoa kentzeko laguntzak, udal-biltegiak hobetzea, udal-kamioi garabia egokitzea eta Ordenantza animaliak babesteko araudi berrira egokitzea, etab.

Urte hauetan behin eta berriz esan dugun bezala, gure helburua Plan Orokorra gauzatzea da, epe ertainean herritarren beharretarako behar adinako alokairu sozialeko udal-etxebizitzen parkea lortzeko.

2023ko aurrekontuan 800.000 euro inbertitzea lortu dugu. Kontusail horrek, hainbat aurrekontu-ekitalditan mailakatuta, babes publikoko etxebizitza eraikitzeko fase administratiboei aurre egin diezaieke (Plan Partziala, birzatiketa espedienteak, urbanizazio proiektua, Plan Berezia, xehetasun azterlana, eragin akustikoari, generoari, urei eta abarri buruzko txostenak).

Gure helburua da portzentaje handi bat alokairu sozialeko etxebizitza izatea. Gure kalkuluen arabera, alokairu sozialerako 200 etxebizitza baino gehiago lor daitezke.

ETXEBIZITZA ALOKATZEKO LAGUNTZAK.

2023an, beste 35.000 euro erabiliko dira 18 eta 35 urte bitarteko gazteak 2022an egindako alokairuetarako.

INGURUMENA

BIDEGORRIAK ETA BIZIKLETENTZAKO APARKALEKU ESTALIAK.

Gure planteamendua da bizikletaren erabileran inbertitu behar dela, ez bakarrik aisiarako, baizik eta mugikortasun iraunkorrerako bide gisa: ekonomikoa, ez kutsatzailea ez osasungarria.

30.000 euro izanen dira bide publikoetan bizikletak ibiltzeko, eta bizikletak aparkatzeko udal lokal estaliak egokituko dira, erabilera erraztearren.

PARKE NATURALAK.

Aurtengo gure proposamenez, Amurrioko ingurumen-hezkuntzako natur guneei buruzko azterketa egiten ari dira (Aresketamendi, Goikomendi-Kuxkumendi eta Izartza). Horrela, ingurumen azpiegitura horiek biziberritzeko erabakiak hartu ahal izango ditugu. Proiektuari jarraipena emateko, beste 10.000 euroko aurrekontu partida lortu dugu 2023rako.

Tobera itxiak jartzea katuentzako elikagai puntu gisa, C.E.S. programaren barnean. 1.000 euro.

MEATEGIAK KENTZEKO LAGUNTZAK.

Amiantodun fibrozementuzko eraikuntza-elementu asko daude Amurrion, eta denboraren poderioz hondatu egiten dira, eta kalte handiak eragin ditzakete osasunean. Plaka eta estalki horiek enpresa homologatuak modu seguruan kentzeko prezioa jabeari kobratzen zaio. Hori dela eta, isurketa hori legez kanpokoa eta arriskutsua izan daiteke, horrek dakarren arriskuarekin.

Egoera horiek saihesteko, partikularren eraikinetatik, txaboletatik eta abarretatik amiantoa kentzeko laguntzetara 10.000 euro bideratzea lortu dugu. Uste dugu ekarpen ona dela 2023ko aurrekontuetarako.

EUSKERA

Euskararen erabilera sozialean eta gure hizkuntzaren garapenean inbertitzea beharrezkoa da beti, eta horretarako partida 10.000 euro gehitzea lortu dugu.

UDAL BILTEGIAK

Udal Obra eta Zerbitzuen Brigadaren kudeaketa egokia egiteko baliabide materialak errazten jarraitu behar da, segurtasun- eta osasun-gabeziak dituzten udal-biltegi guztiak egokituz, gaur egun zerbitzutik kanpo dagoen garabi-kamioia egokituz, etab. Horregatik, 2023ko aurrekontuetan 10.000 euroko partida ekonomikoa ematea lortu dugu.

Amurrion, 2022ko abenduaren 22an

Las propuestas para los Presupuestos de 2023 de ORAIN AMURRIO que han sido aprobadas en el Pleno de este jueves, día 22, ascienden a 906.000 euros.

La mayor cantidad, 800.000 euros será la destinada a desarrollar el Plan General en lo que a VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA se refiere. Otros 106.000 euros se destinaran a ayudas al alquiler para jóvenes de 18 a 35 años, euskera, medio ambiente: bidegorris y aparcamientos públicos cubiertos para bicicletas, proyecto para los espacios naturales, ayudas para retirada de amianto en edificaciones de particulares, mejora de almacenes municipales, adecuación del camión grúa municipal y adaptación de la Ordenanza a la nueva normativa de protección de animales, etc.

Como hemos venido insistiendo en estos años, nuestro objetivo es ejecutar el Plan General para obtener a medio plazo un parque de viviendas municipal en régimen de alquiler social suficiente para las necesidades de la ciudadanía.

Hemos conseguido que en el Presupuesto de 2023 se inviertan 800.000 euros. Partida esta que, de forma escalonada en varios ejercicios presupuestarios, pueda abordar las distintas fases administrativas para la construcción de vivienda protección pública (Plan Parcial, expedientes de reparcelación, proyecto de urbanización, Plan Especial, estudio de detalle, informes de impacto acústico, de género, aguas, etc.).

Nuestro objetivo es que un alto porcentaje se destine a vivienda en régimen de alquiler social. Según nuestros cálculos, se pueden obtener más de 200 viviendas para alquiler social.

AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA.

En el año 2023, se va a volver a destinar otros 35.000 euros para ayudas al alquiler de jóvenes entre 18 y 35 años para alquileres realizados en 2022.

MEDIO AMBIENTE

BIDEGORRIS Y APARCAMIENTOS CUBIERTOS PARA BICIS.

Nuestro planteamiento es que hay que invertir en el uso de la bicicleta, no sólo como forma de ocio, sino como medio de movilidad sostenible: económico, nada contaminante y saludable.

Se destinarán 30.000 euros para mejorar el tránsito de las bicicletas por las vías públicas, así como se adecuarán locales municipales cubiertos donde aparcar bicicletas, con el fin de facilitar su uso.

PARQUES NATURALES.

A propuesta nuestra de este año, se está elaborando un estudio sobre los espacios naturales de educación ambiental en Amurrio (Aresketamendi, Goikomendi-Kuxkumendi e Izarza). Esto nos permitirá tomar decisiones para revitalizar estas infraestructuras medioambientales Para dar continuidad al proyecto hemos conseguido una nueva partida presupuestaria de 10.000 euros para el año 2023.

Colocación de tolvas cerradas como puntos de alimentación para gatos en distintos puntos del municipio dentro del programa C.E.S. 1.000 euros.

AYUDAS A LA RETIRADA DE AMIANTO.

Existen muchos elementos constructivos de fibrocemento con amianto instalados en Amurrio que con el paso del tiempo se deterioran y pueden producir daños importantes en la salud. El precio para la retirada de dichas placas y cubiertas de forma segura por empresa homologada, le corresponde pagarlo a la persona propietaria. Esta circunstancia ha dado y puede seguir dando lugar a que se esa retirada se lleve a cabo como vertido ilegal y peligroso con el riesgo que esto supone.

Para evitar estas situaciones hemos conseguido que se destinen 10.000 euros para ayudas a la retirada de amianto de edificios, cabañas, etc. de particulares. Pensamos que es una buena aportación a los presupuestos de 2023.

EUSKERA.

Invertir en el uso social del euskera, en el desarrollo de nuestra lengua es siempre necesario por lo que hemos conseguido aumentar en 10.000 euros la partida para este fin.

ALMACENES MUNICIPALES.

Hay que continuar invirtiendo en facilitar los medios materiales para una buena gestión de la Brigada de Obras y Servicios Municipales, adecuando todos los almacenes municipales que siguen presentando deficiencias de seguridad y salud, adaptación del camión-grúa actualmente fuera de servicio, etc. Por eso hemos conseguido dotar de una partida económica de 10.000 euros en los Presupuestos de 2023.

En Amurrio a 22 de Diciembre de 2022

AMURRIOKO IMMIGRAZIOAREN DIAGNOSTIKOA AURKEZTEKO EKITALDIAN IZAN GINEN.

Immigrazioaren eta, bereziki, Amurrioren errealitatea ezagutzeko aukera ona.

Ikerketak dimentsio kualitatiboa eta kuantitatiboa izan du. Errolda aztertu da, Amurriora iristen diren pertsonak nondik datozen, zer egoeratan dauden, zer adin duten… jakiteko aukera ematen diguten datuetan sakontzeko.

Azterketaren bigarren zatian, herrira iritsitako pertsonen bizimodua nolakoa den, etxean daudela sentitzen duten, udalerri horretan etorkizuna nola ikusten duten… jakin nahi izan da. Komunitateko eragile garrantzitsuak, elkarteak eta teknikariak ere izan dira, haien ikuspegia ezagutzeko.

Ondorioak herriaren argazkia izango dira, eta, gainera, informazio ona izango dute atzerritarren beharrak lantzeko.

ESTUVIMOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA INMIGRACIÓN EN AMURRIO.

Una buena ocasión para conocer la realidad de la inmigración, en general, y de Amurrio en particular.

 

El estudio ha tenido tanto una dimensión cualitativa como cuantitativa. Se ha analizado el padrón para profundizar en los datos que nos permiten saber de dónde vienen las personas que llegan a Amurrio, en qué situación se encuentran cuando llegan, qué edad tienen…

La segunda parte del estudio se ha enfocado sobre conocer cómo es la vida de las personas llegadas a la localidad, si se sienten acogidas, cómo ven su futuro en este municipio… También se ha contado con agentes comunitarios importantes, asociaciones y personal técnico, para conocer su visión.

Las conclusiones van a ser una fotografía de la localidad, además de tener una buena información para trabajar en las necesidades de la población de origen extranjero.

 

Redimensionar texto-+=