ORAIN AMURRIOKO 2023ko Aurrekontuetarako proposamenak ostegun honetan, hilaren 22an, onartu dira, eta 906.000 euro dira.

Kopururik handiena, 800.000 euro, Plan Orokorra garatzeko erabiliko da, BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZARI dagokionez. Beste 106.000 euro 18 eta 35 urte bitarteko gazteek, euskarak eta ingurumenak alokatzeko laguntzak jasotzeko erabiliko dira: bidegorriak eta bizikletentzako aparkaleku publikoak, naturguneetarako proiektua, partikularren eraikinetan amiantoa kentzeko laguntzak, udal-biltegiak hobetzea, udal-kamioi garabia egokitzea eta Ordenantza animaliak babesteko araudi berrira egokitzea, etab.

Urte hauetan behin eta berriz esan dugun bezala, gure helburua Plan Orokorra gauzatzea da, epe ertainean herritarren beharretarako behar adinako alokairu sozialeko udal-etxebizitzen parkea lortzeko.

2023ko aurrekontuan 800.000 euro inbertitzea lortu dugu. Kontusail horrek, hainbat aurrekontu-ekitalditan mailakatuta, babes publikoko etxebizitza eraikitzeko fase administratiboei aurre egin diezaieke (Plan Partziala, birzatiketa espedienteak, urbanizazio proiektua, Plan Berezia, xehetasun azterlana, eragin akustikoari, generoari, urei eta abarri buruzko txostenak).

Gure helburua da portzentaje handi bat alokairu sozialeko etxebizitza izatea. Gure kalkuluen arabera, alokairu sozialerako 200 etxebizitza baino gehiago lor daitezke.

ETXEBIZITZA ALOKATZEKO LAGUNTZAK.

2023an, beste 35.000 euro erabiliko dira 18 eta 35 urte bitarteko gazteak 2022an egindako alokairuetarako.

INGURUMENA

BIDEGORRIAK ETA BIZIKLETENTZAKO APARKALEKU ESTALIAK.

Gure planteamendua da bizikletaren erabileran inbertitu behar dela, ez bakarrik aisiarako, baizik eta mugikortasun iraunkorrerako bide gisa: ekonomikoa, ez kutsatzailea ez osasungarria.

30.000 euro izanen dira bide publikoetan bizikletak ibiltzeko, eta bizikletak aparkatzeko udal lokal estaliak egokituko dira, erabilera erraztearren.

PARKE NATURALAK.

Aurtengo gure proposamenez, Amurrioko ingurumen-hezkuntzako natur guneei buruzko azterketa egiten ari dira (Aresketamendi, Goikomendi-Kuxkumendi eta Izartza). Horrela, ingurumen azpiegitura horiek biziberritzeko erabakiak hartu ahal izango ditugu. Proiektuari jarraipena emateko, beste 10.000 euroko aurrekontu partida lortu dugu 2023rako.

Tobera itxiak jartzea katuentzako elikagai puntu gisa, C.E.S. programaren barnean. 1.000 euro.

MEATEGIAK KENTZEKO LAGUNTZAK.

Amiantodun fibrozementuzko eraikuntza-elementu asko daude Amurrion, eta denboraren poderioz hondatu egiten dira, eta kalte handiak eragin ditzakete osasunean. Plaka eta estalki horiek enpresa homologatuak modu seguruan kentzeko prezioa jabeari kobratzen zaio. Hori dela eta, isurketa hori legez kanpokoa eta arriskutsua izan daiteke, horrek dakarren arriskuarekin.

Egoera horiek saihesteko, partikularren eraikinetatik, txaboletatik eta abarretatik amiantoa kentzeko laguntzetara 10.000 euro bideratzea lortu dugu. Uste dugu ekarpen ona dela 2023ko aurrekontuetarako.

EUSKERA

Euskararen erabilera sozialean eta gure hizkuntzaren garapenean inbertitzea beharrezkoa da beti, eta horretarako partida 10.000 euro gehitzea lortu dugu.

UDAL BILTEGIAK

Udal Obra eta Zerbitzuen Brigadaren kudeaketa egokia egiteko baliabide materialak errazten jarraitu behar da, segurtasun- eta osasun-gabeziak dituzten udal-biltegi guztiak egokituz, gaur egun zerbitzutik kanpo dagoen garabi-kamioia egokituz, etab. Horregatik, 2023ko aurrekontuetan 10.000 euroko partida ekonomikoa ematea lortu dugu.

Amurrion, 2022ko abenduaren 22an

Las propuestas para los Presupuestos de 2023 de ORAIN AMURRIO que han sido aprobadas en el Pleno de este jueves, día 22, ascienden a 906.000 euros.

La mayor cantidad, 800.000 euros será la destinada a desarrollar el Plan General en lo que a VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA se refiere. Otros 106.000 euros se destinaran a ayudas al alquiler para jóvenes de 18 a 35 años, euskera, medio ambiente: bidegorris y aparcamientos públicos cubiertos para bicicletas, proyecto para los espacios naturales, ayudas para retirada de amianto en edificaciones de particulares, mejora de almacenes municipales, adecuación del camión grúa municipal y adaptación de la Ordenanza a la nueva normativa de protección de animales, etc.

Como hemos venido insistiendo en estos años, nuestro objetivo es ejecutar el Plan General para obtener a medio plazo un parque de viviendas municipal en régimen de alquiler social suficiente para las necesidades de la ciudadanía.

Hemos conseguido que en el Presupuesto de 2023 se inviertan 800.000 euros. Partida esta que, de forma escalonada en varios ejercicios presupuestarios, pueda abordar las distintas fases administrativas para la construcción de vivienda protección pública (Plan Parcial, expedientes de reparcelación, proyecto de urbanización, Plan Especial, estudio de detalle, informes de impacto acústico, de género, aguas, etc.).

Nuestro objetivo es que un alto porcentaje se destine a vivienda en régimen de alquiler social. Según nuestros cálculos, se pueden obtener más de 200 viviendas para alquiler social.

AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA.

En el año 2023, se va a volver a destinar otros 35.000 euros para ayudas al alquiler de jóvenes entre 18 y 35 años para alquileres realizados en 2022.

MEDIO AMBIENTE

BIDEGORRIS Y APARCAMIENTOS CUBIERTOS PARA BICIS.

Nuestro planteamiento es que hay que invertir en el uso de la bicicleta, no sólo como forma de ocio, sino como medio de movilidad sostenible: económico, nada contaminante y saludable.

Se destinarán 30.000 euros para mejorar el tránsito de las bicicletas por las vías públicas, así como se adecuarán locales municipales cubiertos donde aparcar bicicletas, con el fin de facilitar su uso.

PARQUES NATURALES.

A propuesta nuestra de este año, se está elaborando un estudio sobre los espacios naturales de educación ambiental en Amurrio (Aresketamendi, Goikomendi-Kuxkumendi e Izarza). Esto nos permitirá tomar decisiones para revitalizar estas infraestructuras medioambientales Para dar continuidad al proyecto hemos conseguido una nueva partida presupuestaria de 10.000 euros para el año 2023.

Colocación de tolvas cerradas como puntos de alimentación para gatos en distintos puntos del municipio dentro del programa C.E.S. 1.000 euros.

AYUDAS A LA RETIRADA DE AMIANTO.

Existen muchos elementos constructivos de fibrocemento con amianto instalados en Amurrio que con el paso del tiempo se deterioran y pueden producir daños importantes en la salud. El precio para la retirada de dichas placas y cubiertas de forma segura por empresa homologada, le corresponde pagarlo a la persona propietaria. Esta circunstancia ha dado y puede seguir dando lugar a que se esa retirada se lleve a cabo como vertido ilegal y peligroso con el riesgo que esto supone.

Para evitar estas situaciones hemos conseguido que se destinen 10.000 euros para ayudas a la retirada de amianto de edificios, cabañas, etc. de particulares. Pensamos que es una buena aportación a los presupuestos de 2023.

EUSKERA.

Invertir en el uso social del euskera, en el desarrollo de nuestra lengua es siempre necesario por lo que hemos conseguido aumentar en 10.000 euros la partida para este fin.

ALMACENES MUNICIPALES.

Hay que continuar invirtiendo en facilitar los medios materiales para una buena gestión de la Brigada de Obras y Servicios Municipales, adecuando todos los almacenes municipales que siguen presentando deficiencias de seguridad y salud, adaptación del camión-grúa actualmente fuera de servicio, etc. Por eso hemos conseguido dotar de una partida económica de 10.000 euros en los Presupuestos de 2023.

En Amurrio a 22 de Diciembre de 2022

Redimensionar texto-+=
Compartir esto