PRENTSAKO OHARRA:MINIPUNTU GARBIAK/MINIPUNTOS LIMPIOS

ORAIN AMURRIOK proposaturik, Amurrioko 2022. urteko aurrekontuetan 12.000 euroko partida onartu zen Minipuntu garbiak erosteko, Administrazio Batzarretan ezartzeko.

Erosi ondoren, aste honetan horretarako hautatutako eremuetan ezartzen ari dira. Minipuntu garbiek gaikako bilketa Baranbio, Lezama, Larrinbe eta Delikako Administrazio Batzarretako bizilagunei hurbiltzeko aukera emango dute.

Esku-hartze horri esker, batetik, Administrazio Batzar hauetan bizi diren pertsonen alferrikako joan-etorriak saihestuko dira, eta, bestetik, birziklapena Amurrioko udalerritik urrunen dauden lekuetara hurbilduko da. Izan ere, San Jose auzoan eta Dionisio Aldama, Landako eta Araba kaleetan dauden lau puntu txiki garbi daude dagoeneko.

Eremu ekologiko horretan, etxeko hondakin solidoak utz daitezke: CDak eta DVDak, mugikorrak kargagailuekin eta bateriekin, pilak, RAEESak: (tresna elektriko edo elektronikoen hondakinak: entxufea edo pilak behar dituzten aparatuak dira, eta horiek pitan jartzen dira, adibidez, ordenagailu-saguak, erlojuak, kalkulagailuak…), inprimagailu-kartutxoak (tinta eta toner).

Aiarako Hondakinak Biltzeko Zerbitzu Mankomunatuak eginen du bilketa.

Amurrion, 2022ko azaroaren 22n.

A propuesta de ORAIN AMURRIO se aprobó en los Presupuestos de amurrio para el año 2022 destinar una partida de 12.000 euros para adquirir Minipuntos limpios con el fin de implementarlos en las Juntas Administrativas.

Una vez adquiridos, esta semana se está procediendo a su implantación en las zonas elegidas al efecto. Los Minipuntos limpios van a permitir acercar la recogida selectiva a los y las vecinas de las Juntas Administrativs de Baranbio, Lezama, Larrinbe y Delika.

Con esta intervención se conseguirá, por una parte, evitar desplazamientos innecesarios de las personas residentes en estas Juntas Administrativas y por otra, acercar el reciclaje a las zonas más alejadas del municipio de Amurrio que ya cuenta con cuatro minipuntos limpios situados en el barrio de San José y en las calles Dionisio Aldama, Landako y Araba.

En este espacio ecológico se pueden depositar residuos sólidos de uso doméstico: CD y DVD, móviles con sus cargadores y baterías, pilas, RAEES: (residuos de aparatos eléctricos o electrónicos: son aparatos que necesitan enchufe o pilas para funcionar fuera de uso que quepan en la boquilla como por ejemplo, ratones de ordenador, relojes, calculadoras, ..…), cartuchos de impresora (tinta y toner) y bombillas de bajo consumo (las bombillas de filamentos deben depositarse en el contenedor normal).

La recogida la realizará el Servicio Mancomunado de Recogida de Residuos de Ayala.

En Amurrio a 23 de Noviembre de 2022.

PRENTSA-OHARRA GURPIL-AULKI ELEKTRIKOAK

ORAIN AMURRION 2002.eko aurrekontuetan onartu ziren proposamenen artean, bi gurpil-aulki elektriko erostea zegoen, mugitzeko beharra duten pertsonak doan uzteko.

ORAIN AMURRION proposatzen dugun zaintzari buruzko politikaren barruan, zerbitzu honek laguntza handia ematen dio gure udalerrian oso ohikoa den egoera bati, aldi baterako mugikortasunik ez dutenei, mugikortasun gutxi dutenei edo mugitzeko beste pertsona batzuk behar dituztenei. Protesien edo errehabilitazioaren zain operazio kirurgikoak dituzten pertsonak, edo aulki bat jabetzan dutenak, baina konpontzen ari direnak, edo lekualdatzeak egin behar dituztenak, gutxi gorabehera, etab.

Horiek eskuratutakoan, azaroaren 16etik aurrera, aldi baterako lagapena eskatu ahal izango da Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan, eta Amurrioko Udaleko Gizarte Zerbitzuen Arloak kudeatuko du zerbitzua.

Gurpil-aulki elektrikoen abantailak nabarmenak dira; izan ere, autonomia eta independentzia ematen du, bai etxebizitzaren barruan, bai kanpoan, eta gizarte-harremanak bultzatzen ditu; ahaleginik gabeko mugikortasuna eskaintzen du (eskuzko gurpil-aulkia bultzatu behar duten pertsonen esfortzuak ere saihesten ditu), eta distantzia handiak egin ditzakete. Gainera, erabilerrazak dira eta lurzoruaren irregulartasun txikiak edo jaitsierak eta igoerak saihesteko diseinatuta daude. Erraz mantentzen dira, eta Udalak erosten dituen gurpil-aulki elektrikoen kasuan tolesgarriak dira eta, beraz, errazago biltegiratzen dira. Gainera, bi gurpil-aulki elektrikoetako batek laguntzaileentzako aginte bat du, behar izanez gero.

Amurrion, 2022ko azaroaren 15ean

Dentro de las propuestas de ORAIN AMURRIO que fueron aprobadas en los presupuestos del año 2.022, se encontraba la adquisición de dos sillas de ruedas eléctricas para dejar en préstamo de forma gratuita a personas con necesidades de movilidad.

Dentro de las políticas sobre los cuidados que proponemos desde ORAIN AMURRIO, esta medida viene a proporcionar un apoyo importante a una situación muy frecuente en nuestro municipio, la de personas que de forma transitoria no tienen movilidad, la tienen muy reducida o necesitan a otras personas para poder tener movilidad. Es el caso de personas con operaciones quirúrgicas en rehabilitación o que ya tienen una silla en propiedad pero que está siendo reparada  o que deben de hacer desplazamientos de forma más o menos puntual, etc.

Una vez ya adquiridas, a partir del 1 de Noviembre se podrá solicitar la cesión en préstamo de forma transitoria en el área de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Amurrio que gestionarán el servicio.

Las ventajas de las sillas de ruedas eléctricas son evidentes ya que proporciona autonomía e independencia tanto en el interior de la vivienda como en el exterior favoreciendo las relaciones sociales, proporciona una movilidad sin esfuerzo (también evita los esfuerzos de las personas que tienen que empujar una silla de ruedas manual), y pueden recorrer distancias considerables. Además son fáciles de usar y están diseñadas para salvar pequeñas irregularidades del terreno o bajadas y subidas. Su mantenimiento es fácil y en el caso de las sillas de ruedas eléctricas adquiridas por el Ayuntamiento son plegables lo que facilita su almacenamiento. Y una de ellas, cuenta con un mando para acompañantes en caso de necesidad.

AYUDAS AL ALQUILER PARA JÓVENES/GAZTEENTZAKO ALOKAIRUAREN LAGUNTZEN

Amurrioko Udalean parte hartzen hasi ginenetik landu dugun arazo nagusietako bat etxebizitzaren arazoa konpontzea eta etxebizitza duina izateko eskubidea betetzea da. Horregatik, beste ekintza batzuen artean, ORAIN AMURRIOk eta PSE-EEk (PSOE) proposatuta, 2022ko udal aurrekontuetako 30.000 euro bideratzea onartu zen, 18 eta 35 urte bitarteko gazteen ohiko etxebizitzarako alokairua ordaintzen laguntzeko 2021ean.

ORAIN AMURRIO bezala, Udalean Ordenantza proposamen bat aurkezten dugu laguntza horiek jasotzeko baldintzak arautzeko. Udal idazkariak aldeko txostena eman ondoren, udal ordenantza indarrean dagoen ordenamendu juridikora egokitzen dela ziurtatzen duena, urriaren 27ko Osoko Bilkuran onartuko da.

ORDENANTZA honen helburua bikoitza da: alde batetik, gazteei emantzipatzeko eta helduen munduan sartzeko prozesuan laguntzea, eta, bestetik, gazteen artean Amurrion alokairuko etxebizitza eskuratzea sustatzea.

Ordenantzan gazteentzako alokairuko laguntzak emateko oinarriak arautzen dira: erroldatzea, 2021eko diru-sarrerak, jabetzako etxebizitzarik ez izatea, bateraezintasunak, etab.

Dirulaguntzaren zenbatekoa hileko alokairuaren % 30, % 40 edo % 50 izango da, gehieneko mugekin eta eskatzaileen 2021eko urteko diru-sarrera gordinen arabera (30.000 euro gehienez).

Udalbatzak onartu eta jendaurrean jartzeko epea igaro ondoren, ALHAOn eta udaletxeko iragarki-oholean iragarri ondoren, erreklamaziorik ez badago, espero dugu abenduan laguntza eskatu ahal izatea.

Laguntzak jaso ditzaketenei gomendatzen diegu Ordenantzan ezarritako baldintzekin zerikusia duen guztiaren berri jaso dezatela eta ez dezatela aukera hau pasatzen utzi 2021eko alokairu-gastuak neurri batean arintzeko.

Neurri horri esker, berariazko biztanleria-sektore bati, gazteriari, lagunduko diogun arren, ez dugu konponduko Amurrion etxebizitza eskuratzeko dagoen arazo handia.

Helburu sozialak dituen etxebizitza-politika bat egiteko, ezinbestekoa da alokairu sozialeko erregimeneko udal-etxebizitzen parke bat garatzea, Udalean onartu berri den HAPNaren garapenaren bidez. Horrela, ez dugu jabego pribatua izango bere interesen, erritmoen eta estrategien arabera etxebizitzak egiteko ekimena izango duena, hori baita etxebizitza eskuratzea garestitzeko arrazoia, bai jabetzan,  bai alokairu pribatuan.

Neurri hori beste ekintza fiskal batzuekin osatu behar da (esate baterako, hutsik dagoen etxebizitza grabatzea, udal talde politiko batek ere babestu ez zuena), baita kudeaketa (hutsik dauden etxebizitzak, Eusko Jaurlaritzak Amurrion dituen etxebizitzak) eta dibulgazio (beste euskal administrazio publiko batzuek ematen dituzten baliabideei buruzko informazio-kanpaina) ekintzekin ere.

 

Amurrion, 2022ko urriaren 24an

Uno de los principales problemas sobre los que hemos venido trabajando desde que iniciamos nuestra participación en el Ayuntamiento de Amurrio es solucionar el problema de la vivienda y cumplir el derecho de acceso a una vivienda digna. Por ello, entre otras acciones, a propuesta de ORAIN AMURRIO y del PSE-EE (PSOE) se aprobó destinar 30.000 Euros de los presupuestos municipales del 2022 para contribuir al pago del alquiler destinado a domicilio habitual durante el año 2021 de las personas jóvenes de 18 a 35 años.

Como ORAIN AMURRIO presentamos en el Ayuntamiento una propuesta de Ordenanza para regular las condiciones de acceso a dichas ayudas. Después del informe favorable de la secretaria municipal que certifica la adecuación de la Ordenanza municipal al ordenamiento jurídico vigente será aprobada en el Pleno del 27 de Octubre.

La finalidad de esta ORDENANZA es doble, por una parte, apoyar a las personas jóvenes en su proceso de emancipación e incorporación al mundo adulto y por otra, promover, entre las personas jóvenes, el acceso a vivienda en régimen de alquiler en Amurrio. 

En la Ordenanza se regulan las bases de la concesión de las ayudas de alquiler destinadas a las personas jóvenes: empadronamiento, ingresos del año 2.021, carecer de vivienda en propiedad, incompatibilidades, etc.

La cuantía de la subvención será del 30%, 40% o del 50% del alquiler mensual, con unos límites máximos y según los ingresos brutos anuales (máximo de 30.000 euros) del año 2.021 de las personas solicitantes.

Una vez aprobado en el Pleno y transcurrido el plazo de exposición pública previo anuncio en el BOTHA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, si no hay reclamaciones, confiamos que en diciembre se pueda solicitar la ayuda.

Recomendamos a los posibles receptores de las ayudas que se informen de todo lo relacionado con los requisitos establecidos en la Ordenanza y no dejen pasar esta oportunidad que alivie en parte sus gastos de alquiler del año 2021.

Gracias a esta medida ayudaremos a un sector de la población específico como es la juventud, aunque no solucionaremos el gran problema de acceso a la vivienda en Amurrio.

Para realizar una política de vivienda con fines sociales es imprescindible desarrollar un parque de viviendas municipal en régimen de alquiler social, a través del desarrollo del P.G.O.U. recientemente aprobado en el Ayuntamiento. Así evitaremos que sea la propiedad privada quien tenga la iniciativa de hacer viviendas en función de sus intereses, ritmos y estrategias, que es la razón del encarecimiento del acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en régimen de alquiler privado.

Esta medida debe complementarse con otras acciones de índole fiscal (como grabar la vivienda vacía, propuesta que no fue apoyada por ningún grupo político municipal), de gestión (de vivienda vacía, de las viviendas que el Gobierno Vasco tiene en Amurrio) y de divulgación (campaña informativa sobre los recursos que prestan otras administraciones públicas vascas).

En Amurrio a 24 de octubre de 2022

ZORIONAK!!! trabajadoras de SuperBerriak/SuperBerrietako langileek

¡¡ZORIONAK!!

Las trabajadoras de SuperBerriak consiguen que sea retirado el ERE.

Tras cuatro jornadas de huelga indefinida la empresa comunicó la retirada del ERE que ponía en riesgo el trabajo de 70 personas en la comarca Ayala.

Ahora se abre la negociación con el Grupo Uvesco (BM) para cerrar asuntos  como la subrogación de los trabajadores y trabajadoras de SuperBerriak que pasararán a depender del convenio de BM.  En todo caso, desde el Comité indican que estarán aletas para que todo lo acordado se cumpla y no se quede nada por el camino.

Conseguido este primer objetivo, se desconvocá la huelga indefinida que habian comenzado el 16 de septiembre. Sin embargo, desde el Comité indican que “esto no ha terminado, ahora es el momento de explorar soluciones para mantener tanto la actividad de la empresa como nuestros puestos de trabajo y para ello nos mantendremos en contacto tanto con SuperBerriak como con BM. Hasta que no se garantice tanto la actividad de la empresa como el mantenimiento de nuestros puestos de trabajo, seguiremos alerta, organizadas y luchando”.

Desde el Comité de Empresa formado por LAB en mayoría y CCOO, reivindican la importancia de la lucha desarrollada y agradecen los apoyos recibidos.

 

SuperBerrietako langileek EEE erretiratzea lortu dute.

Lau lanegun mugagaberen ondoren, enpresak jakinarazi zuen EEE kendu egin zela eta Aiarako eskualdean 70 pertsonaren lana arriskuan jartzen zuela.

Orain, Uvesco Taldearekin (BM) negoziatzeari ekin zaio, SuperBerrietako langileen subrogazioa bezalako gaiak ixteko, BMren hitzarmenaren arabera. Nolanahi ere, Batzordeak adierazi du hegatsak egongo direla adostutako guztia bete dadin eta bidean ezer gera ez dadin.

Lehen helburu hori lortuta, irailaren 16an hasi zen greba mugagabea bertan behera utziko da.

Hala ere, Batzordeak adierazi duenez, “hau ez da amaitu, orain da garaia enpresaren jarduerari eta gure lanpostuei eusteko konponbideak bilatzeko, eta, horretarako, SuperBerriekin eta BMrekin harremanetan jarriko gara. Enpresaren jarduera eta gure lanpostuei eustea bermatzen ez den bitartean, erne egoten, antolatzen eta borrokatzen jarraituko dugu”.

LABek gehiengoz eta CCOOk osatutako Enpresa Batzordeak borroka garatuaren garrantzia aldarrikatzen du eta jasotako laguntzak eskertzen ditu.

NOTA DE PRENSA PGOU

 

URBANISMO, VIVIENDA Y DERECHOS

La Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) de Amurrio  será por fin  en el Pleno Municipal de este jueves, día 30 de Junio. Un Plan imprescindible que determinará a partir de ahora el desarrollo urbanístico en la próxima década de nuestro pueblo.

Con esta nota de prensa queremos agradecer tanto al personal técnico del Ayuntamiento como a todas aquellas entidades y particulares que con su participación han mejorado y hecho posible el P.G.O.U de Amurrio.

Hay algunos aspectos claramente mejorables del Plan que pedimos que fueran modificados sin éxito) como:

– una mayor protección del suelo forestal para evitar la plantación de arbolado de crecimiento rápido (eucalipto y otras especies).

la modificación del número de viviendas en muchas de las Áreas Integradas, ya que su número es tan bajo que la cesión del 15% de Edificabilidad Ponderada podría hacerse en dinero y no en suelo para edificar vivienda de protección pública en régimen de alquiler.

reservar sólo para algunas Áreas Integradas Estratégicas el sistema de Cooperación y no en todas, como es nuestro criterio, con lo que pueden quedar supeditadas a la iniciativa privada y no a la pública.

Trataremos de mejorar estos y otros temas a través de la acción política y de la Ordenanza de Edificación y Urbanización que está en fase de elaboración.

A partir de ahora nuestros esfuerzos tendrán que ver con el desarrollo y ejecución real del Plan urbanístico y, en especial, lo referido al derecho de acceso a la vivienda al ser uno de los grandes problemas de nuestro pueblo e impedir los retrasos de la ejecución del Plan por aquellos agentes con intereses privados.

Presentamos una serie de propuestas para poder satisfacer los intereses comunitarios y sociales de nuestro pueblo y conseguimos el compromiso del Equipo de Gobierno de los siguientes puntos:

 • Establecer internamente un órgano de ejecución pública del planeamiento, dotándolo de los medios humanos y materiales necesarios para su desarrollo e impulsar el desarrollo urbanístico de las diferentes áreas estratégicas con objeto de acelerarlo al máximo en menor tiempo posible.
 • Con el fin de  evitar la especulación inmobiliaria se creará un parque público de suelo para asentar sobre ellos edificaciones de todo tipo de usos que compensen, aunque sea en parte, las necesidades sociales del pueblo. Las viviendas de promoción pública ya sean promovidas por el Gobierno Vasco o de promoción municipal que se edifiquen en el municipio tienen que ser en régimen de alquiler social.
 • Asignar los recursos económicos necesarios para que la gestión de la edificación de los alojamientos dotacionales previstos en el P.G.O.U. para que se pueda finalizar la tramitación administrativa correspondiente y contratar la construcción de las viviendas cuanto antes.
 • Sobre las viviendas en suelos obtenidos del 15% de cesión. Las viviendas que se construyan sobre ese tipo de suelos serán en alquiler, salvo cuando existan obstáculos insalvables que lo impidan. Los bienes comunes, como el suelo sobre el que se asientan esas edificaciones, no serán enajenados, siendo siempre de propiedad municipal por lo tanto las viviendas que sobre él se asienten nunca serán objeto de venta privada, ni en derecho de superficie.

Además, en lo relativo a la política de vivienda propusimos un aumento del 50% del impuesto del I.B.I. a la segunda vivienda vacía para movilizar el parque de vivienda de alquiler y dar un uso a un importante número de vivienda en esta situación. Esta medida no obtuvo el apoyo de ningún grupo municipal.

Y también remarcar que conseguimos que en el presupuesto de este año se aprobase destinar 30.000 euros para subvencionar la vivienda de alquiler para jóvenes entre 18 y 35 años y ayudar al empoderamiento de un sector de la población específico como es la juventud.                                      En Amurrio a 29 de junio de 2022.

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA ESKUBIDEAK

Amurrioko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) behin betiko onartuko da ostegun honetako Udalbatzan, ekainaren 30ean. Ezinbesteko plana, hemendik aurrera gure herriaren hurrengo hamarkadako hirigintza-garapena zehaztuko duena.

Prentsa-ohar honen bidez, eskerrak eman nahi dizkiegu bai Udaleko teknikariei bai beren parte-hartzearekin Amurrioko HAPNa hobetu eta posible egin duten erakunde eta partikular guztiei.

Planaren alderdi batzuk argi eta garbi hobetu daitezke (arrakastarik gabe aldatzeko eskatu genuena), hala nola:

Baso-lurzorua gehiago babestea, azkar hazten diren zuhaitzak landatzea saihesteko (eukaliptoa eta beste espezie batzuk).

Eremu integratu askotan etxebizitza-kopurua aldatzea; izan ere, horien kopurua hain da txikia, ezen Eraikigarritasun Ponderatuaren % 15eko lagapena dirutan egin baitaiteke, eta ez babes publikoko etxebizitzak alokairu-erregimenean eraikitzeko lurzoruan.

– , eta ez guztietan, gure irizpidearen arabera, ekEremu Integratu Estrategiko batzuetarako bakarrik gordetzea lankidetza-sistemaimen pribatuaren mende gera baitaitezke.

Gai horiek eta beste batzuk hobetzen saiatuko gara, ekintza politikoaren eta prestatzen ari den Eraikuntza eta Urbanizazio Ordenantzaren bidez.

Hemendik aurrera, hirigintza-plana benetan garatu eta gauzatzearekin zerikusia izango dute gure ahaleginek, eta, bereziki, etxebizitza eskuratzeko eskubidearekin, gure herriaren arazo handienetako bat baita, eta interes pribatuak dituzten eragileek Plana gauzatzeko atzerapenak eragotziko baititu.

Gure herriaren interes komunitario eta sozialak asetzeko proposamen batzuk aurkeztu genituen, eta Gobernu Taldearen konpromiso hauek lortu genituen:

 • Plangintzaren egikaritze publikorako organo bat ezartzea barruan, hura garatzeko behar diren giza baliabideez eta baliabide materialez hornituz, eta eremu estrategikoen hirigintza-garapena bultzatzea, ahalik eta lasterren bizkortzeko.
 • Higiezinen espekulazioa saihesteko asmoz, lurzoru-parke publiko bat sortuko da, haien gainean era guztietako erabileretako eraikinak finkatzeko, herriaren behar sozialak konpentsatu ahal izateko, neurri batean bada ere. Sustapen publikoko etxebizitzak, bai Eusko Jaurlaritzak sustatutakoak, bai udalerrian egiten diren udal-sustapenekoak, alokairu sozialeko erregimenean egin behar dira.
 • HAPNn aurreikusitako zuzkidura-bizitokien eraikuntza kudeatzeko beharrezkoak diren baliabide ekonomikoak esleitzea, dagokion administrazio-izapidetzea amaitu ahal izateko eta etxebizitzen eraikuntza lehenbailehen kontratatu ahal izateko.
 • % 15eko lagapenetik lortutako lurzoruetako etxebizitzei buruz. Horrelako lurzoruen gainean eraikitzen diren etxebizitzak alokairukoak izango dira, salbu eta hori eragozten duten oztopo gaindiezinak daudenean. Ondasun erkideak, hala nola eraikin horiek kokatuta dauden lurzorua, ez dira besterenduko, eta beti udalaren jabetzakoak izango dira; beraz, haren gainean dauden etxebizitzak ez dira inoiz salmenta pribatuaren edo azalera-eskubidearen mende egongo.

Gainera, etxebizitza-politikari dagokionez, bigarren etxebizitza hutsaren gaineko zergaren % 50eko igoera proposatu genuen, alokairuko etxebizitza-parkea mobilizatzeko eta egoera horretan dagoen etxebizitza-kopuru handi bati erabilera emateko. Neurri horrek ez zuen udal talde baten babesik jaso.

Eta azpimarratu nahi dugu gure lorpen moduan aurtengo aurrekontuan 30.000 euro bideratzea onartu dela, 18 eta 35 urte bitarteko gazteentzako alokairuko etxebizitzak diruz laguntzeko eta berariazko biztanleriaren sektore baten ahalduntzeari laguntzeko (gazteria).

Amurrion, 2022ko ekainaren 29an

PENTSIODUNEN BIZIKLETA-IBILALDIRAKO LAGUNTZA ETA PARTE-HARTZEA

APOYO Y PARTICIPACIÓN EN LA MARTXA CICLISTA DE PENSIONISTAS

Ekainaren 13an hasi da, Donostian, Txirrindulari Pentsiodunaren Itzulia, 13 etapatan egingo dena: Gipuzkoa, Bizkaia, Alaba, Nafarroa eta Iparraldea, gizarte osoari kirol-jai-giroan bere aldarrikapenak zabaltzeko asmoz. Hilaren 25ean amaituko da, Gipuzkoako hiriburuan bertan.

Ostiralean, hilak 18, Amurriora iritsiko da. Harrera 18:00etan izango da, Elizaren biribilgunean, eta 18:30ean. ekitaldi bat izango da Herriko Plazan. Ekitaldi horietan parte hartzera animatzen zaituztegu.

Pentsiodunen mugimenduak hiru gai nagusi ditu:

-Zerbitzu publiko nahikoak eta kalitatezkoak

-Zainketa-lanak partekatu egiten dira

-Pensión mínima de 1.080 €.

Se ha iniciado el día 13 de Junio en Donosti la «Vuelta Ciclista Pensionista», que recorrerá en 13 etapas, Gipuzkoa, Bizkaia, Álaba, Navarra e Iparralde, con la intención de extender al conjunto de la sociedad sus reivindicaciones en un ambiente deportivo-festivo. Concluirá el día 25 en la misma capital gipuzcoana.

El viernes, día 18 llega a Amurrio, siendo el recibimiento a las 18:00h, en la rotonda de la Iglesia, y a las 18:30h. habrá un acto en la Herriko Plaza. Animamos a participar en dichos actos.   

El Movimiento de pensionistas tienen tres temas centrales:

 • Servicios Públicos suficientes y de calidad
 • Los trabajos de cuidados se comparten
 • Pensión mínima de 1.080 €.