URBANISMO, VIVIENDA Y DERECHOS/HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA ESKUBIDEAK

Desde ORAIN AMURRIO hemos trabajado en todo lo relacionado con el Plan General Urbanístico y en la consiguiente actualización de la normativa sobre las futuras edificaciones. Por ello hemos planteado aportaciones al borrador de la ORDENANZA DE EDIFICACIONES.

La ORDENANZA establece unos objetivos técnicos para que las futuras edificaciones cumplan con los principios de desarrollo sostenible, eficiencia energética, ahorro de recursos naturales, perspectiva de género, tipologías de los edificios, alineaciones etc. Desde ORAIN AMURRIO proponemos que la ORDENAZA debe ser coherente entre los objetivos y las medidas que propone para cumplir con la función social que debe tener el planeamiento de las futuras edificaciones.

Hemos propuesto que la NORMATIVA URBANÍSTICA (P.G.O.U.), en coherencia con los objetivos sociales de la propuesta y reducir los coste de comunidad para el mantenimiento de las exigencias técnico-económicas de la ORDENANZA, como son el gasto de ascensores, paneles solares, aerotermia u otras soluciones con energía renovables, además de las obligaciones de la implantación de motores de evacuación de agua, etc., junto con los gastos de limpieza, alumbrado, calefacción, etc. se permita que las tipologías y las alineaciones sobre rasante sean orientativas, para facilitar construcciones más compactas y eficientes de 4 0 5 viviendas por planta.

SOBRE LAS MEDIDAS DE URBANISMO INCLUSIVO E INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Participación de las Asociaciones de mujeres y movimiento feminista en la ORDENANZA.

Que a los proyectos de edificación privados, con espacios comunitarios de urbanización de cierta entidad, exigencia de Informe de evaluación de impacto de género.

Ampliar las medidas sobre la seguridad en espacios privados.

Sobre los cuidados en edificios privados. Establecer espacios localizados en la planta baja fácilmente accesibles, para poder dejar coches de bebés, sillas de ruedas, etc.

CONDICIONES APLICABLES A LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS. Hemos propuesto que en los edificios residenciales, se puedan realizar cubiertas planas para aprovechamiento del espacio de cubierta para implementar energías renovables, colgaderos de ropas y otras medidas que mejoren la socialización, la inclusión y la perspectiva de género en consonancia con la política de cuidados.

SOBRE LAS CONDICIONES DE DISEÑO DE LOS GARAJES Y TRASTEROS.

Ampliar la dotación mínima para aparcamientos de bicicletas y motocicletas. 

Sobre las alineaciones  bajo rasante es importante permitir que la construcción del sótano llegue a los lindes de las parcelas privadas para un mayor aprovechamiento del espacio para garajes, trasteros, sistemas energéticos, espacio para bicicletas, etc. además de suponer un menor coste final de las viviendas.

SOBRE EL CICLO DEL AGUA. Planteamos que se implanten Sistemas de recuperación de agua en todos los nuevos proyectos, exigiendo la construcción de unos depósitos decantadores de agua para almacenar las aguas de lluvia y las recogidas en los pozos de garaje procedentes de las escorrentías subterráneas. También hemos propuesto otras medidas de ahorro.

Sobre las  CONDICIONES DE TRATAMIENTO EXTERIOR. Modificaciones en el texto sobre las condiciones que impone el Ayuntamiento por situar la estética en el núcleo fundamental de la “imagen de la ciudad” cuando pensamos que la funcionalidad y la eficiencia energética de los edificios es un bien prioritario a desarrollar y proteger. Por lo tanto hemos propuesto que sea un criterio más junto al resto de criterios como la sostenibilidad de las edificaciones.

SOBRE LAS CONDICIONES DEL ENTORNO Y ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DEGRADANTES.

Entre otras medidas, exigencia de un “Estudio del Impacto Paisajístico e Impacto Medioambiental” y que no se pueda utilizar aquellos pesticidas como el glisofato, para los que existan recomendaciones científicas de no exposición a la ciudadanía y ser «peligroso para el medio ambiente» y «tóxico para los organismos acuáticos».

También hemos propuesto ampliar MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LA VEGETACIÓN y DE LA FAUNA en los solares objeto de la construcción de viviendas.

En Amurrio a 13 de ENERO de 2023

ORAIN AMURRION Hirigintza Plan Orokorrarekin lotutako guztia landu dugu, eta, horren ondorioz, etorkizuneko eraikuntzei buruzko araudia eguneratu dugu. Horregatik, ERAIKUNTZEN ORDENANTZAREN zirriborroari ekarpenak egitea proposatu dugu.

ORDENANTZAK helburu tekniko batzuk ezartzen ditu etorkizuneko eraikuntzek honako printzipio hauek bete ditzaten: garapen jasangarria, eraginkortasun energetikoa, baliabide naturalak aurreztea, genero-ikuspegia, eraikinen tipologiak, lerrokadurak eta abar.

ORAIN AMURRION proposatzen dugu ORDENANTZAK koherentea izan behar duela proposatzen dituen helburuen eta neurrien artean, etorkizuneko eraikuntzen plangintzak izan behar duen funtzio soziala betetzeko.

HIRIGINTZAKO ARAUDIA (HAPO), proposamenaren helburu sozialekin bat etorriz, eta ORDENANTZAREN eskakizun tekniko-ekonomikoei eusteko komunitatearen kostua murriztuz, hala nola igogailuen, eguzki-panelen, aerotermiaren edo energia berriztagarriko beste soluzio batzuen gastua, ura husteko motorrak eta abar ezartzeko betebeharrez gain, garbiketa-, argiztapen- eta berokuntza-gastuak eta abar. sestra gaineko tipologiak eta lerrokadurak orientagarriak izatea baimenduko da, solairu bakoitzeko 4 0 5 etxebizitzako eraikuntza trinkoagoak eta eraginkorragoak egiteko.

HIRIGINTZA-NEURRIEI BURUZ

Emakumeen elkarteek eta mugimendu feministak ORDENANTZA honetan parte hartzea.

Nolabaiteko garrantzia duten urbanizazio eremu komunitarioak dituzten eraikuntza pribatuko proiektuei genero eraginaren ebaluazio txostena eskatzea.

Eremu pribatuetako segurtasunari buruzko neurriak zabaltzea.

Eraikin pribatuetako zainketei buruz. Beheko solairuan erraz iristeko moduko espazioak ezartzea, haur-kotxeak, gurpil-aulkiak eta abar uzteko.

ETXEBIZITZA-ERAIKINEI APLIKATU BEHARREKO BALDINTZAK. Egoitza-eraikinetan estalki lauak egitea proposatu dugu, estalki-espazioa aprobetxatzeko, energia berriztagarriak, arropa-zintzilikarioak eta sozializazioa, gizarteratzea eta genero-ikuspegia hobetzeko beste neurri batzuk ezartzeko, zainketa-politikaren arabera.

GARAJE ETA TRASTELEKUEN DISEINU-BALDINTZEI BURUZ.

Bizikleta eta motozikleten aparkalekuetarako gutxieneko hornidura handitzea.

Sestrapeko lerrokaduren gainean, garrantzitsua da sotoa lurzati pribatuen mugetara iristea, espazioa gehiago aprobetxatzeko garaje, trasteleku, sistema energetiko, bizikletentzako espazio eta abarretarako. gainera, etxebizitzen azken kostua txikiagoa da.

URAREN ZIKLOAZ. Proiektu berri guztietan ura berreskuratzeko sistemak ezartzea proposatzen dugu, eta ur-dekantagailu batzuk eraikitzea eskatzen dugu, euri-urak eta lur azpiko isurketetatik datozen garaje-putzuetan bildutakoak biltzeko. Aurrezteko beste neurri batzuk ere proposatu ditugu.

KANPO-TRATAMENDURAKO BALDINTZEI BURUZ. Udalak ezartzen dituen baldintzei buruzko testuan aldaketak egitea, estetika “hiriaren irudiaren” funtsezko gunean kokatzeko, eraikinen funtzionaltasuna eta eraginkortasun energetikoa garatu eta babestu beharreko lehentasunezko ondasuna dela uste dugunean. Beraz, beste irizpide bat izatea proposatu dugu, besteak beste, eraikinen iraunkortasuna.

INGURUNEAREN BALDINTZEI BURUZ ETA ELEMENTU DEGRADATZAILEAK EZABATZEARI BURUZ.

Besteak beste, neurri hauek hartu behar dira: “Paisaiaren Inpaktuaren eta Ingurumen Inpaktuaren Azterketa” egin behar da, eta ezin dira erabili glisofatoa bezalako pestizidak, baldin eta herritarrekiko esposiziorik ez izateko eta “ingurumenerako arriskutsua” eta “toxikoa uretako organismoentzat” izateko zientzia-gomendioak badituzte.

Etxebizitzak eraikiko diren orubeetan LANDAREDIA eta FAUNA BABESTEKO NEURRIAK zabaltzea ere proposatu dugu.

Amurrion, 2023ko urtarrilaren 13an

NOTA DE PRENSA PRESUPUESTOS 2023/2023KO AURREKONTUEN PRENTSA-OHARRA

ORAIN AMURRIOKO 2023ko Aurrekontuetarako proposamenak ostegun honetan, hilaren 22an, onartu dira, eta 906.000 euro dira.

Kopururik handiena, 800.000 euro, Plan Orokorra garatzeko erabiliko da, BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZARI dagokionez. Beste 106.000 euro 18 eta 35 urte bitarteko gazteek, euskarak eta ingurumenak alokatzeko laguntzak jasotzeko erabiliko dira: bidegorriak eta bizikletentzako aparkaleku publikoak, naturguneetarako proiektua, partikularren eraikinetan amiantoa kentzeko laguntzak, udal-biltegiak hobetzea, udal-kamioi garabia egokitzea eta Ordenantza animaliak babesteko araudi berrira egokitzea, etab.

Urte hauetan behin eta berriz esan dugun bezala, gure helburua Plan Orokorra gauzatzea da, epe ertainean herritarren beharretarako behar adinako alokairu sozialeko udal-etxebizitzen parkea lortzeko.

2023ko aurrekontuan 800.000 euro inbertitzea lortu dugu. Kontusail horrek, hainbat aurrekontu-ekitalditan mailakatuta, babes publikoko etxebizitza eraikitzeko fase administratiboei aurre egin diezaieke (Plan Partziala, birzatiketa espedienteak, urbanizazio proiektua, Plan Berezia, xehetasun azterlana, eragin akustikoari, generoari, urei eta abarri buruzko txostenak).

Gure helburua da portzentaje handi bat alokairu sozialeko etxebizitza izatea. Gure kalkuluen arabera, alokairu sozialerako 200 etxebizitza baino gehiago lor daitezke.

ETXEBIZITZA ALOKATZEKO LAGUNTZAK.

2023an, beste 35.000 euro erabiliko dira 18 eta 35 urte bitarteko gazteak 2022an egindako alokairuetarako.

INGURUMENA

BIDEGORRIAK ETA BIZIKLETENTZAKO APARKALEKU ESTALIAK.

Gure planteamendua da bizikletaren erabileran inbertitu behar dela, ez bakarrik aisiarako, baizik eta mugikortasun iraunkorrerako bide gisa: ekonomikoa, ez kutsatzailea ez osasungarria.

30.000 euro izanen dira bide publikoetan bizikletak ibiltzeko, eta bizikletak aparkatzeko udal lokal estaliak egokituko dira, erabilera erraztearren.

PARKE NATURALAK.

Aurtengo gure proposamenez, Amurrioko ingurumen-hezkuntzako natur guneei buruzko azterketa egiten ari dira (Aresketamendi, Goikomendi-Kuxkumendi eta Izartza). Horrela, ingurumen azpiegitura horiek biziberritzeko erabakiak hartu ahal izango ditugu. Proiektuari jarraipena emateko, beste 10.000 euroko aurrekontu partida lortu dugu 2023rako.

Tobera itxiak jartzea katuentzako elikagai puntu gisa, C.E.S. programaren barnean. 1.000 euro.

MEATEGIAK KENTZEKO LAGUNTZAK.

Amiantodun fibrozementuzko eraikuntza-elementu asko daude Amurrion, eta denboraren poderioz hondatu egiten dira, eta kalte handiak eragin ditzakete osasunean. Plaka eta estalki horiek enpresa homologatuak modu seguruan kentzeko prezioa jabeari kobratzen zaio. Hori dela eta, isurketa hori legez kanpokoa eta arriskutsua izan daiteke, horrek dakarren arriskuarekin.

Egoera horiek saihesteko, partikularren eraikinetatik, txaboletatik eta abarretatik amiantoa kentzeko laguntzetara 10.000 euro bideratzea lortu dugu. Uste dugu ekarpen ona dela 2023ko aurrekontuetarako.

EUSKERA

Euskararen erabilera sozialean eta gure hizkuntzaren garapenean inbertitzea beharrezkoa da beti, eta horretarako partida 10.000 euro gehitzea lortu dugu.

UDAL BILTEGIAK

Udal Obra eta Zerbitzuen Brigadaren kudeaketa egokia egiteko baliabide materialak errazten jarraitu behar da, segurtasun- eta osasun-gabeziak dituzten udal-biltegi guztiak egokituz, gaur egun zerbitzutik kanpo dagoen garabi-kamioia egokituz, etab. Horregatik, 2023ko aurrekontuetan 10.000 euroko partida ekonomikoa ematea lortu dugu.

Amurrion, 2022ko abenduaren 22an

Las propuestas para los Presupuestos de 2023 de ORAIN AMURRIO que han sido aprobadas en el Pleno de este jueves, día 22, ascienden a 906.000 euros.

La mayor cantidad, 800.000 euros será la destinada a desarrollar el Plan General en lo que a VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA se refiere. Otros 106.000 euros se destinaran a ayudas al alquiler para jóvenes de 18 a 35 años, euskera, medio ambiente: bidegorris y aparcamientos públicos cubiertos para bicicletas, proyecto para los espacios naturales, ayudas para retirada de amianto en edificaciones de particulares, mejora de almacenes municipales, adecuación del camión grúa municipal y adaptación de la Ordenanza a la nueva normativa de protección de animales, etc.

Como hemos venido insistiendo en estos años, nuestro objetivo es ejecutar el Plan General para obtener a medio plazo un parque de viviendas municipal en régimen de alquiler social suficiente para las necesidades de la ciudadanía.

Hemos conseguido que en el Presupuesto de 2023 se inviertan 800.000 euros. Partida esta que, de forma escalonada en varios ejercicios presupuestarios, pueda abordar las distintas fases administrativas para la construcción de vivienda protección pública (Plan Parcial, expedientes de reparcelación, proyecto de urbanización, Plan Especial, estudio de detalle, informes de impacto acústico, de género, aguas, etc.).

Nuestro objetivo es que un alto porcentaje se destine a vivienda en régimen de alquiler social. Según nuestros cálculos, se pueden obtener más de 200 viviendas para alquiler social.

AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA.

En el año 2023, se va a volver a destinar otros 35.000 euros para ayudas al alquiler de jóvenes entre 18 y 35 años para alquileres realizados en 2022.

MEDIO AMBIENTE

BIDEGORRIS Y APARCAMIENTOS CUBIERTOS PARA BICIS.

Nuestro planteamiento es que hay que invertir en el uso de la bicicleta, no sólo como forma de ocio, sino como medio de movilidad sostenible: económico, nada contaminante y saludable.

Se destinarán 30.000 euros para mejorar el tránsito de las bicicletas por las vías públicas, así como se adecuarán locales municipales cubiertos donde aparcar bicicletas, con el fin de facilitar su uso.

PARQUES NATURALES.

A propuesta nuestra de este año, se está elaborando un estudio sobre los espacios naturales de educación ambiental en Amurrio (Aresketamendi, Goikomendi-Kuxkumendi e Izarza). Esto nos permitirá tomar decisiones para revitalizar estas infraestructuras medioambientales Para dar continuidad al proyecto hemos conseguido una nueva partida presupuestaria de 10.000 euros para el año 2023.

Colocación de tolvas cerradas como puntos de alimentación para gatos en distintos puntos del municipio dentro del programa C.E.S. 1.000 euros.

AYUDAS A LA RETIRADA DE AMIANTO.

Existen muchos elementos constructivos de fibrocemento con amianto instalados en Amurrio que con el paso del tiempo se deterioran y pueden producir daños importantes en la salud. El precio para la retirada de dichas placas y cubiertas de forma segura por empresa homologada, le corresponde pagarlo a la persona propietaria. Esta circunstancia ha dado y puede seguir dando lugar a que se esa retirada se lleve a cabo como vertido ilegal y peligroso con el riesgo que esto supone.

Para evitar estas situaciones hemos conseguido que se destinen 10.000 euros para ayudas a la retirada de amianto de edificios, cabañas, etc. de particulares. Pensamos que es una buena aportación a los presupuestos de 2023.

EUSKERA.

Invertir en el uso social del euskera, en el desarrollo de nuestra lengua es siempre necesario por lo que hemos conseguido aumentar en 10.000 euros la partida para este fin.

ALMACENES MUNICIPALES.

Hay que continuar invirtiendo en facilitar los medios materiales para una buena gestión de la Brigada de Obras y Servicios Municipales, adecuando todos los almacenes municipales que siguen presentando deficiencias de seguridad y salud, adaptación del camión-grúa actualmente fuera de servicio, etc. Por eso hemos conseguido dotar de una partida económica de 10.000 euros en los Presupuestos de 2023.

En Amurrio a 22 de Diciembre de 2022

PRENTSAKO OHARRA:MINIPUNTU GARBIAK/MINIPUNTOS LIMPIOS

ORAIN AMURRIOK proposaturik, Amurrioko 2022. urteko aurrekontuetan 12.000 euroko partida onartu zen Minipuntu garbiak erosteko, Administrazio Batzarretan ezartzeko.

Erosi ondoren, aste honetan horretarako hautatutako eremuetan ezartzen ari dira. Minipuntu garbiek gaikako bilketa Baranbio, Lezama, Larrinbe eta Delikako Administrazio Batzarretako bizilagunei hurbiltzeko aukera emango dute.

Esku-hartze horri esker, batetik, Administrazio Batzar hauetan bizi diren pertsonen alferrikako joan-etorriak saihestuko dira, eta, bestetik, birziklapena Amurrioko udalerritik urrunen dauden lekuetara hurbilduko da. Izan ere, San Jose auzoan eta Dionisio Aldama, Landako eta Araba kaleetan dauden lau puntu txiki garbi daude dagoeneko.

Eremu ekologiko horretan, etxeko hondakin solidoak utz daitezke: CDak eta DVDak, mugikorrak kargagailuekin eta bateriekin, pilak, RAEESak: (tresna elektriko edo elektronikoen hondakinak: entxufea edo pilak behar dituzten aparatuak dira, eta horiek pitan jartzen dira, adibidez, ordenagailu-saguak, erlojuak, kalkulagailuak…), inprimagailu-kartutxoak (tinta eta toner).

Aiarako Hondakinak Biltzeko Zerbitzu Mankomunatuak eginen du bilketa.

Amurrion, 2022ko azaroaren 22n.

A propuesta de ORAIN AMURRIO se aprobó en los Presupuestos de amurrio para el año 2022 destinar una partida de 12.000 euros para adquirir Minipuntos limpios con el fin de implementarlos en las Juntas Administrativas.

Una vez adquiridos, esta semana se está procediendo a su implantación en las zonas elegidas al efecto. Los Minipuntos limpios van a permitir acercar la recogida selectiva a los y las vecinas de las Juntas Administrativs de Baranbio, Lezama, Larrinbe y Delika.

Con esta intervención se conseguirá, por una parte, evitar desplazamientos innecesarios de las personas residentes en estas Juntas Administrativas y por otra, acercar el reciclaje a las zonas más alejadas del municipio de Amurrio que ya cuenta con cuatro minipuntos limpios situados en el barrio de San José y en las calles Dionisio Aldama, Landako y Araba.

En este espacio ecológico se pueden depositar residuos sólidos de uso doméstico: CD y DVD, móviles con sus cargadores y baterías, pilas, RAEES: (residuos de aparatos eléctricos o electrónicos: son aparatos que necesitan enchufe o pilas para funcionar fuera de uso que quepan en la boquilla como por ejemplo, ratones de ordenador, relojes, calculadoras, ..…), cartuchos de impresora (tinta y toner) y bombillas de bajo consumo (las bombillas de filamentos deben depositarse en el contenedor normal).

La recogida la realizará el Servicio Mancomunado de Recogida de Residuos de Ayala.

En Amurrio a 23 de Noviembre de 2022.

PRENTSA-OHARRA GURPIL-AULKI ELEKTRIKOAK

ORAIN AMURRION 2002.eko aurrekontuetan onartu ziren proposamenen artean, bi gurpil-aulki elektriko erostea zegoen, mugitzeko beharra duten pertsonak doan uzteko.

ORAIN AMURRION proposatzen dugun zaintzari buruzko politikaren barruan, zerbitzu honek laguntza handia ematen dio gure udalerrian oso ohikoa den egoera bati, aldi baterako mugikortasunik ez dutenei, mugikortasun gutxi dutenei edo mugitzeko beste pertsona batzuk behar dituztenei. Protesien edo errehabilitazioaren zain operazio kirurgikoak dituzten pertsonak, edo aulki bat jabetzan dutenak, baina konpontzen ari direnak, edo lekualdatzeak egin behar dituztenak, gutxi gorabehera, etab.

Horiek eskuratutakoan, azaroaren 16etik aurrera, aldi baterako lagapena eskatu ahal izango da Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan, eta Amurrioko Udaleko Gizarte Zerbitzuen Arloak kudeatuko du zerbitzua.

Gurpil-aulki elektrikoen abantailak nabarmenak dira; izan ere, autonomia eta independentzia ematen du, bai etxebizitzaren barruan, bai kanpoan, eta gizarte-harremanak bultzatzen ditu; ahaleginik gabeko mugikortasuna eskaintzen du (eskuzko gurpil-aulkia bultzatu behar duten pertsonen esfortzuak ere saihesten ditu), eta distantzia handiak egin ditzakete. Gainera, erabilerrazak dira eta lurzoruaren irregulartasun txikiak edo jaitsierak eta igoerak saihesteko diseinatuta daude. Erraz mantentzen dira, eta Udalak erosten dituen gurpil-aulki elektrikoen kasuan tolesgarriak dira eta, beraz, errazago biltegiratzen dira. Gainera, bi gurpil-aulki elektrikoetako batek laguntzaileentzako aginte bat du, behar izanez gero.

Amurrion, 2022ko azaroaren 15ean

Dentro de las propuestas de ORAIN AMURRIO que fueron aprobadas en los presupuestos del año 2.022, se encontraba la adquisición de dos sillas de ruedas eléctricas para dejar en préstamo de forma gratuita a personas con necesidades de movilidad.

Dentro de las políticas sobre los cuidados que proponemos desde ORAIN AMURRIO, esta medida viene a proporcionar un apoyo importante a una situación muy frecuente en nuestro municipio, la de personas que de forma transitoria no tienen movilidad, la tienen muy reducida o necesitan a otras personas para poder tener movilidad. Es el caso de personas con operaciones quirúrgicas en rehabilitación o que ya tienen una silla en propiedad pero que está siendo reparada  o que deben de hacer desplazamientos de forma más o menos puntual, etc.

Una vez ya adquiridas, a partir del 1 de Noviembre se podrá solicitar la cesión en préstamo de forma transitoria en el área de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Amurrio que gestionarán el servicio.

Las ventajas de las sillas de ruedas eléctricas son evidentes ya que proporciona autonomía e independencia tanto en el interior de la vivienda como en el exterior favoreciendo las relaciones sociales, proporciona una movilidad sin esfuerzo (también evita los esfuerzos de las personas que tienen que empujar una silla de ruedas manual), y pueden recorrer distancias considerables. Además son fáciles de usar y están diseñadas para salvar pequeñas irregularidades del terreno o bajadas y subidas. Su mantenimiento es fácil y en el caso de las sillas de ruedas eléctricas adquiridas por el Ayuntamiento son plegables lo que facilita su almacenamiento. Y una de ellas, cuenta con un mando para acompañantes en caso de necesidad.

AYUDAS AL ALQUILER PARA JÓVENES/GAZTEENTZAKO ALOKAIRUAREN LAGUNTZEN

Amurrioko Udalean parte hartzen hasi ginenetik landu dugun arazo nagusietako bat etxebizitzaren arazoa konpontzea eta etxebizitza duina izateko eskubidea betetzea da. Horregatik, beste ekintza batzuen artean, ORAIN AMURRIOk eta PSE-EEk (PSOE) proposatuta, 2022ko udal aurrekontuetako 30.000 euro bideratzea onartu zen, 18 eta 35 urte bitarteko gazteen ohiko etxebizitzarako alokairua ordaintzen laguntzeko 2021ean.

ORAIN AMURRIO bezala, Udalean Ordenantza proposamen bat aurkezten dugu laguntza horiek jasotzeko baldintzak arautzeko. Udal idazkariak aldeko txostena eman ondoren, udal ordenantza indarrean dagoen ordenamendu juridikora egokitzen dela ziurtatzen duena, urriaren 27ko Osoko Bilkuran onartuko da.

ORDENANTZA honen helburua bikoitza da: alde batetik, gazteei emantzipatzeko eta helduen munduan sartzeko prozesuan laguntzea, eta, bestetik, gazteen artean Amurrion alokairuko etxebizitza eskuratzea sustatzea.

Ordenantzan gazteentzako alokairuko laguntzak emateko oinarriak arautzen dira: erroldatzea, 2021eko diru-sarrerak, jabetzako etxebizitzarik ez izatea, bateraezintasunak, etab.

Dirulaguntzaren zenbatekoa hileko alokairuaren % 30, % 40 edo % 50 izango da, gehieneko mugekin eta eskatzaileen 2021eko urteko diru-sarrera gordinen arabera (30.000 euro gehienez).

Udalbatzak onartu eta jendaurrean jartzeko epea igaro ondoren, ALHAOn eta udaletxeko iragarki-oholean iragarri ondoren, erreklamaziorik ez badago, espero dugu abenduan laguntza eskatu ahal izatea.

Laguntzak jaso ditzaketenei gomendatzen diegu Ordenantzan ezarritako baldintzekin zerikusia duen guztiaren berri jaso dezatela eta ez dezatela aukera hau pasatzen utzi 2021eko alokairu-gastuak neurri batean arintzeko.

Neurri horri esker, berariazko biztanleria-sektore bati, gazteriari, lagunduko diogun arren, ez dugu konponduko Amurrion etxebizitza eskuratzeko dagoen arazo handia.

Helburu sozialak dituen etxebizitza-politika bat egiteko, ezinbestekoa da alokairu sozialeko erregimeneko udal-etxebizitzen parke bat garatzea, Udalean onartu berri den HAPNaren garapenaren bidez. Horrela, ez dugu jabego pribatua izango bere interesen, erritmoen eta estrategien arabera etxebizitzak egiteko ekimena izango duena, hori baita etxebizitza eskuratzea garestitzeko arrazoia, bai jabetzan,  bai alokairu pribatuan.

Neurri hori beste ekintza fiskal batzuekin osatu behar da (esate baterako, hutsik dagoen etxebizitza grabatzea, udal talde politiko batek ere babestu ez zuena), baita kudeaketa (hutsik dauden etxebizitzak, Eusko Jaurlaritzak Amurrion dituen etxebizitzak) eta dibulgazio (beste euskal administrazio publiko batzuek ematen dituzten baliabideei buruzko informazio-kanpaina) ekintzekin ere.

 

Amurrion, 2022ko urriaren 24an

Uno de los principales problemas sobre los que hemos venido trabajando desde que iniciamos nuestra participación en el Ayuntamiento de Amurrio es solucionar el problema de la vivienda y cumplir el derecho de acceso a una vivienda digna. Por ello, entre otras acciones, a propuesta de ORAIN AMURRIO y del PSE-EE (PSOE) se aprobó destinar 30.000 Euros de los presupuestos municipales del 2022 para contribuir al pago del alquiler destinado a domicilio habitual durante el año 2021 de las personas jóvenes de 18 a 35 años.

Como ORAIN AMURRIO presentamos en el Ayuntamiento una propuesta de Ordenanza para regular las condiciones de acceso a dichas ayudas. Después del informe favorable de la secretaria municipal que certifica la adecuación de la Ordenanza municipal al ordenamiento jurídico vigente será aprobada en el Pleno del 27 de Octubre.

La finalidad de esta ORDENANZA es doble, por una parte, apoyar a las personas jóvenes en su proceso de emancipación e incorporación al mundo adulto y por otra, promover, entre las personas jóvenes, el acceso a vivienda en régimen de alquiler en Amurrio. 

En la Ordenanza se regulan las bases de la concesión de las ayudas de alquiler destinadas a las personas jóvenes: empadronamiento, ingresos del año 2.021, carecer de vivienda en propiedad, incompatibilidades, etc.

La cuantía de la subvención será del 30%, 40% o del 50% del alquiler mensual, con unos límites máximos y según los ingresos brutos anuales (máximo de 30.000 euros) del año 2.021 de las personas solicitantes.

Una vez aprobado en el Pleno y transcurrido el plazo de exposición pública previo anuncio en el BOTHA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, si no hay reclamaciones, confiamos que en diciembre se pueda solicitar la ayuda.

Recomendamos a los posibles receptores de las ayudas que se informen de todo lo relacionado con los requisitos establecidos en la Ordenanza y no dejen pasar esta oportunidad que alivie en parte sus gastos de alquiler del año 2021.

Gracias a esta medida ayudaremos a un sector de la población específico como es la juventud, aunque no solucionaremos el gran problema de acceso a la vivienda en Amurrio.

Para realizar una política de vivienda con fines sociales es imprescindible desarrollar un parque de viviendas municipal en régimen de alquiler social, a través del desarrollo del P.G.O.U. recientemente aprobado en el Ayuntamiento. Así evitaremos que sea la propiedad privada quien tenga la iniciativa de hacer viviendas en función de sus intereses, ritmos y estrategias, que es la razón del encarecimiento del acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en régimen de alquiler privado.

Esta medida debe complementarse con otras acciones de índole fiscal (como grabar la vivienda vacía, propuesta que no fue apoyada por ningún grupo político municipal), de gestión (de vivienda vacía, de las viviendas que el Gobierno Vasco tiene en Amurrio) y de divulgación (campaña informativa sobre los recursos que prestan otras administraciones públicas vascas).

En Amurrio a 24 de octubre de 2022

ZORIONAK!!! trabajadoras de SuperBerriak/SuperBerrietako langileek

¡¡ZORIONAK!!

Las trabajadoras de SuperBerriak consiguen que sea retirado el ERE.

Tras cuatro jornadas de huelga indefinida la empresa comunicó la retirada del ERE que ponía en riesgo el trabajo de 70 personas en la comarca Ayala.

Ahora se abre la negociación con el Grupo Uvesco (BM) para cerrar asuntos  como la subrogación de los trabajadores y trabajadoras de SuperBerriak que pasararán a depender del convenio de BM.  En todo caso, desde el Comité indican que estarán aletas para que todo lo acordado se cumpla y no se quede nada por el camino.

Conseguido este primer objetivo, se desconvocá la huelga indefinida que habian comenzado el 16 de septiembre. Sin embargo, desde el Comité indican que “esto no ha terminado, ahora es el momento de explorar soluciones para mantener tanto la actividad de la empresa como nuestros puestos de trabajo y para ello nos mantendremos en contacto tanto con SuperBerriak como con BM. Hasta que no se garantice tanto la actividad de la empresa como el mantenimiento de nuestros puestos de trabajo, seguiremos alerta, organizadas y luchando”.

Desde el Comité de Empresa formado por LAB en mayoría y CCOO, reivindican la importancia de la lucha desarrollada y agradecen los apoyos recibidos.

 

SuperBerrietako langileek EEE erretiratzea lortu dute.

Lau lanegun mugagaberen ondoren, enpresak jakinarazi zuen EEE kendu egin zela eta Aiarako eskualdean 70 pertsonaren lana arriskuan jartzen zuela.

Orain, Uvesco Taldearekin (BM) negoziatzeari ekin zaio, SuperBerrietako langileen subrogazioa bezalako gaiak ixteko, BMren hitzarmenaren arabera. Nolanahi ere, Batzordeak adierazi du hegatsak egongo direla adostutako guztia bete dadin eta bidean ezer gera ez dadin.

Lehen helburu hori lortuta, irailaren 16an hasi zen greba mugagabea bertan behera utziko da.

Hala ere, Batzordeak adierazi duenez, “hau ez da amaitu, orain da garaia enpresaren jarduerari eta gure lanpostuei eusteko konponbideak bilatzeko, eta, horretarako, SuperBerriekin eta BMrekin harremanetan jarriko gara. Enpresaren jarduera eta gure lanpostuei eustea bermatzen ez den bitartean, erne egoten, antolatzen eta borrokatzen jarraituko dugu”.

LABek gehiengoz eta CCOOk osatutako Enpresa Batzordeak borroka garatuaren garrantzia aldarrikatzen du eta jasotako laguntzak eskertzen ditu.

Redimensionar texto-+=