Abierto el plazo para la solicitud de ayudas directas destinadas a PYMES y personas autónomas./Ireki da empresa txikiei eta ertainei eta autonomoei zuzendutako laguntza zuzenak eskatzeko epea.

CONVOCATORIA(Bajar pdf)

La presentación de las solicitudes se puede realizar desde hoy y hasta el 30 de septiembre en el Servicio de Atención Ciudadana del Consistorio situado en la planta baja. Las personas interesadas deberán presentar la siguiente

 • Impreso de solicitud y declaración jurada.(Bajar pdf)
 • Fotocopia del Documento nacional de identidad, número de identificación de extranjero o pasaporte en vigor del solicitante en el caso de personas físicas. En el caso de sociedades civiles y comunidades de bienes, copia de los estatutos y del número de identificación fiscal. En caso de personas jurídicas, número de identificación fiscal y escrituras de constitución de la empresa.
 • Certificado de altas y bajas en el Impuesto de Actividades Económicas.
 • Informe de trabajadores en alta emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social para acreditar el número de personas trabajadoras.
 • Certificado actualizado de que estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.
 • Certificado actualizado de estar al corriente de pagos con la Hacienda Foral.
 • Alta de terceras personas, debidamente sellada y firmada, así como conformada por la entidad financiera. (Bajar pdf)

Esta línea de ayuda directa está dirigida a apoyar a las pymes y personas autónomas que desarrollan o estaban desarrollando una actividad económica en el municipio y han visto disminuidos sus ingresos a consecuencia de la pandemia ocasionada por la Covid-19. Dependiendo de la actividad empresarial desarrollada, la cuantía máxima de la ayuda oscilará entre los 300 euros y los 500 euros.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas quienes cumplan los siguientes requisitos:

 • Realizar una actividad económica en el municipio de Amurrio en la actualidad o en el momento de la declaración del estado de alarma y que estén dadas de alta en el IAE (o estuvieran a 14 de marzo de2020) en alguno de los siguientes epígrafes:

– Sección 1 (Epígrafes de IAE para actividades empresariales): División 4 (Otras industrias manufactureras), División 5 (Construcción), División 6 (Comercio, Restaurantes y Hospedaje, Reparaciones), División 7 (Transporte y comunicaciones), División 8 (Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres) y 9 (otros servicios).

– Sección 2 (Epígrafes de IAE para actividades profesionales.

– Sección 3 (Epígrafes de IAE para actividades artísticas).

 • En el caso de personas físicas estar empadronadas o disponer de un establecimiento afecto a la actividad económica en el municipio. En el caso de las personas jurídicas su domicilio social deberá estar en Amurrio.
 • La plantilla no supere las 5 personas empleadas, incluida la persona titular de la actividad.
 • No estar vinculada o participada en más de un 25 por ciento por empresas que no reúnan alguno de los requisitos anteriormente expuestos.
 • Encontrarse al corriente de las obligaciones frente a las diferentes administraciones públicas con las que tengan exigencias de carácter tributario, así como al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
 • No tener ningún contrato en vigor con el Ayuntamiento de Amurrio ni con ninguno de sus entes dependientes.

/DEIALDIA (Jaitsi pdf)

Eskabideak gaurtik irailaren 30era aurkeztu ahal izango dira, Udaletxeko beheko solairuan dagoen Herritarren Arretarako Zerbitzuan. Interesatuta daudenek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

 • Eskabide inprimakia eta zinpeko adierazpena. (Jaitsi pdf)
 • Eskatzailearen Nortasun agiri nazionalaren, atzerritarraren identifikazio zenbakiaren edo pasaportearen fotokopia, pertsona fisikoen kasuan. Sozietate zibilen eta ondasun-erkidegoen kasuan, estatutuen eta identifikazio fiskaleko zenbakiaren kopia. Pertsona juridikoen kasuan, identifikazio fiskaleko zenbakia eta enpresaren eratze-eskriturak.
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan izandako alten eta bajen ziurtagiria.
 • Altan dauden langileei buruzko txostena, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emandakoa, langile kopurua egiaztatzeko.
 • Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean daudela egiaztatzen duen ziurtagiri eguneratua.
 • Foru Ogasunarekin ordainketak egunean daudela egiaztatzen duen ziurtagiri eguneratua.
 • Hirugarren pertsonen alta, behar bezala zigilatuta eta sinatuta, eta finantza-erakundeak osatuta. (Jaitsi pdf)

Zuzeneko laguntza-lerro hori, udalerrian jarduera ekonomiko bat gauzatzen ari diren edo ari ziren eta Covid-19ak eragindako pandemiaren ondorioz diru-sarrerak murriztuta ikusi dituzten enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei laguntzera dago bideratuta. Gauzatutako enpresa-jardueraren arabera, laguntzaren gehieneko zenbatekoa 300 euro eta 500 euro artekoa izango da.

Baldintza hauek betetzen dituztenek jaso ahal izango dituzte laguntzak:

 • Amurrioko udalerrian jarduera ekonomiko bat gauzatzea, gaur egun edo alarma-egoera adierazi zen unean, eta Ekonomia Jardueren gaineko Zergan alta emanda egotea (edo 2020ko martxoaren 14an hala egotea), epigrafe hauetakoren batean:

– 1. sekzioa (enpresa jardueretarako JEZeko epigrafeak): 4. atala (Beste manufaktura-industria batzuk), 5. atala (Eraikuntza), 6. atala (Merkataritza, jatetxeak eta ospitaleak, konponketak), 7. atala (Garraioa eta komunikazioak), 8. atala (Finantza erakundeak, aseguruak, enpresei emandako zerbitzuak eta alokairuak) eta 9. atala (Beste zerbitzu batzuk).

– 2. sekzioa (Jarduera profesionaletarako JEZeko epigrafeak)

– 3. sekzioa (Jarduera artistikoetarako JEZeko epigrafeak).

 • Pertsona fisikoen kasuan, udalerrian erroldatuta egotea edo jarduera ekonomikoari lotutako establezimenduren bat izatea. Pertsona juridikoen kasuan, haien egoitza sozialak Amurrion egon beharko du.
 • Lantaldea ez da 5 langiletik gorakoa izango, jardueraren titularra barne.
 • Adierazitako baldintzaren bat betetzen ez duten enpresen ehuneko 25etik gorako lotura edo partaidetza ez izatea.
 • Zerga-arloko eskakizunak dituzten herri-administrazioekiko betebeharrak egunean izatea, eta baita Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ere.
 • Amurrioko Udalarekin edo haren mendeko ezein erakunderekin inolako kontraturik indarrean ez izatea.

PARO TOTAL EN TUBACEX

Trabajadores de Tubacex han destacado el seguimiento «total» de la huelga convocada en las plantas de la compañía en Amurrio y Llodio contra los despidos y «recortes» en la empresa, según han informado fuentes del Comité.

Además de la huelga, los trabajadores han llevado a cabo una movilización a partir de las doce del mediodía a la entrada de la empresa en Llodio (Álava).

Los trabajadores portaban una pancarta en la que se podía leer «En defensa del empleo» y, en el transcurso de la protesta, han procedido a cortar el tráfico y, además de tocar tambores, algunos de los manifestantes portaban caretas blancas en las que se podía leer «150 despidos» en alusión a los ajustes que se plantean en sus plantas alavesas.

Con esta protesta, se plasma el rechazo a los planteamientos de la dirección que les plantea reducir en 10 millones los costes de las plantas de Llodio y Amurrio, para lo que plantean bien el citado ajuste de empleo o bajadas salariales. A falta de la reunión de este miércoles, no se han producido avances en las negociaciones y los trabajadores han expresado su rechazo a la actitud de la empresa.


Gaur 24 orduko lanuztea egin dute Tubacex Taldeko langileek Aiaraldean. Ehunka grebalari batu dira Laudioko lantegiaren aurrean protesta egiteko, zuzendaritzak 150 kaleratze iragarri baititu.

Gaur ordubetez elkartu dira ehunka langile Tubacexeko lantegiaren aurrean Laudion, 12:00etatik aurrera, hain zuzen. Mobilizazio zaratsuarekin ezezko borobila adierazi diote zuzendaritzaren asmoari, trafikoa oztopatzen zuten bitartean.

Izan ere, sindikatuek ziurtatu dute ez dagoela arrazoirik 150 behargin kaleratzeko, ezta egungo lan baldintzak prekarizatzeko ere. Enpresa batzordeko bozeramaileek errepikatu dute zuzendaritzak COVID-19ak sortutako krisialdia baliatu nahi duela mozkinak areagotzeko. Langileen ordezkariek ziurtatu dute lanuztearen jarraipena erabatekoa izan dela Amurrio eta Laudioko faktorietan eta ekoizpena gelditu dutela.

Irailetik asteazkenero egiten dute bilera sindikatuek eta Tubacex taldeko zuzendaritzak. Baina, momentuz, ez dute akordiorik lortu.

Redimensionar texto-+=