NOTA DE PRENSA CAKU eta URBIDE

Ura eta jasangarritasuna.

Ura bizitzeko ezinbestekoa denez, baliabide hori modu jasangarrian kudeatzea behar-beharrezkoa da; izan ere, ura, agian, ondasun publikoetan garrantzitsuena da.

Ura eta lurraldea.

Orain dela bi urte Arabako Foru Aldundiak(EAJ/PNV eta PSOE-PSE ) lurraldeko udalerriak erakunde (Urbide) bakar batean batzeko ur partzuergo bat osatzea bultzatu zuen. Urbiden Arabako uraren erakunde kudeatzaileetariko batzuk baino ez daude eta, inportanteena, Gasteizeko Ur Partzuergoa (AMVISA), hain zuzen ere, ez dago. Azaroko osoko bilkuran, Amurrioko EAJ/PNV-k eta PSOE/PSE-k onartu zuten Amurrioko udalaren erabakia, alegia, Kantauriko Urkidetza Partzuergoaren Batzar Nagusian (CAKU) proposatzea CAKU (Amurrio kidea da) berez desagertzea Urbiden sartzeko.

Arrazoi nagusia ekonomikoa da. Hurrengo urteetako gastuaren igoera handiak CAKU-k desoreka ekonomikoa izatea ekar lezake eta, horren ondorioz, gastu hori betetzearren, zerbitzuaren erabiltzaileok gure tarifetan gehiago ordaindu behar izatea. CAKU-k ez ditu Urbidek dituen ez gaitasuna, ez azpiegitura, eta horregatik ORAIN AMURRIOkook ez dugu ulertzen nola egingo duen zerbitzua, eta, are gutxiago, zer egingo duen Urbidek CAKUren integrazioak ekarriko duen defizitarekin. Nola liteke Urbidek uraren ziklo osoa kudeatzea gaitasunik eta kaudimen ekonomikorik ez badu? Arabako Foru Aldundiaren konpromisoa zein babes ekonomikoa dituela da erantzuna. Orduan, zergatik ez du CAKU-k? Zergatik hartuko du Aldundiak (EAJ eta PSE) Urbideren defizit ekonomikoa estaltzeko konpromisoa eta ez du CAKUrekin egin nahi? Zer ote da? Argi baino argiago dagoena da erabaki politiko batek arabarren arteko berdintasunik eza eragingo duela.

Ura eta parte-hartzea.

Uraren kudeaketaz arduratzen diren erakunde publikoek sistemaren gobernagarritasuna zabaldu beharko lukete. Batetik, erabakiak hartzeko unean erabiltzaileek zer esana izan beharko lukete; bestetik, aukera guztien onurak nahiz arriskuak azaltzeko asmoz, udalerriek hautatutako ordezkarien parte-hartzea ezinbestekoa izan beharko litzateke.

Zein zein gure proposamena?

Partzuergo baten bidezko ur zerbitzu publiko bat arro naturalean (Nerbioi Ibaiaren Goiko Arroa), arlo publikoan zerbitzua modurik onenean nola eman erabaki ahal izateko. Zerbitzuaren kudeaketa deszentralizatu baten alde gaude herritarrei kudeaketa hurbila errazteko asmoz.

Hain erabaki garrantzitsua hartu baino lehen, eta, zalantza guztiak argitzearren, eztabaida lasaia proposatzen genuen, baita beste aukera batzuei buruzko azterketa bat egitea ere. Era horretan, gizarte eragileek eta herritarrek, informazioa jasotzeaz gain, parte hartu ere egin zezaketen. Azaldutako arrazoi guztiengatik, CAKU desegitea eta Urbidek xurgatzea ez da bateragarria ORAIN AMURRIOk proposatzen duen modeloarekin, eta, hori dela eta, EAJ/PNVren proposamenaren kontrako botoa eman genuen.

 

Agua y sostenibilidad.

El agua resulta fundamental para la vida. Gestionar este recurso de forma sostenible es vital porque el agua es, posiblemente, el más importante de todos los bienes públicos.

Agua y territorio.

Hace dos años la Diputación Foral de Alava (EAJ/PNV y PSOE-PSE) impulsó la creación de un Consorcio de Aguas para integrar a municipios del territorio en un solo ente (Urbide), a las que están adheridos una pequeña parte de los entes gestores del agua de Araba, y en el que no esta integrado el más importante de todos ellos como es el  Consorcio de Aguas de Gazteiz (AMVISA). En el pleno de Noviembre se aprobó por parte del EAJ/PNV y del PSOE/PSE la decisión del Ayuntamiento de Amurrio de llevar a la Asamblea General del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza (CAKU) de la que formamos parte, la propuesta de su disolución para integrarlo en Urbide.

La argumentación fundamental es económica. El incremento considerable del gasto en los próximos años podría suponer que el CAKU tuviese un desequilibrio económico y trasladase el costo a los/las usuarias del servicio con un incremento de las tarifas que actualmente pagamos. Desde ORAIN AMURRIO no comprendemos como Urbide que carece de la infraestructura y la capacidad del CAKU pueda prestar este servicio. Y mucho menos podemos comprender como Urbide puede conjugar el déficit que supondrá la integración del CAKU. ¿cómo es posible que Urbide pueda gestionar el ciclo integral del agua sino tiene capacidad ni solvencia económica? La respuesta es que tiene el compromiso y el respaldo financiero de la Diputación Foral de Araba. Entonces, ¿por qué el CAKU no la tiene? ¿Por qué la Diputación (PNV y PSE) se compromete a cubrir el déficit económico de Urbide y no los del CAKU?. A esto ¿Cómo se le llama?. Lo que está claro  es que hay una decisión política que provoca una clara desigualdad entre los alaveses/as.

Agua y participación

Los entes públicos gestores del agua deberiamos ampliar la gobernabilidad del sistema involucrando a los usuarios en la toma de decisiones además de la participación representativa elegida por los municipios con el fin de explicar los riesgos y los beneficios de las distintas alternativas.

¿Cual era nuestra propuesta?

Un servicio de agua público consorciado en la cuenca natural como es el caso del ALTO NERVION, donde podamos decidir la mejor manera de prestar el servicio dentro del ámbito público. Apostamos por una una gestión descentralizada en la gestión del servicio para así facilitar a la ciudadanía una gestión de proximidad.

Proponiamos que antes de haber tomado una decisión de este calado hubiese sido necesario hacer un debate más reposado que despejasen todas las incognitas planteadas y realizar un estudio de otras posibles alternativas en un  proceso que tendría que ser  informado y participado por los agentes sociales y la ciudadania. Por todos estos motivos, creemos que la disolución del CAKU y absorción por Urbide no es compatible con el modelo que ORAIN AMURRIO propone, por lo que votamos en contra de dicha propuesta.

AURREAN ADIERAZPEN INSTITUZIONALA EGITEKO PROPOSAMENA

AURREAN ADIERAZPEN INSTITUZIONALA EGITEKO PROPOSAMENA

2020ko azaroaren 13an, Marokoko Indar Armatuek nahita urratu zuten 1991tik indarrean dagoen Marokoko Erresumaren eta Fronte Polisarioaren arteko Su Eten Akordioa.

Marokoko Erresumak Guerguerateko legez kanpoko pasabidera indar militarrak bidali zituen, duela lau astetik eremu horretan manifestazioak egiten ari ziren saharar herritarrak erreprimitzera.

Marokok 2001ean ireki zuen pasabide hori, Nazioarteko Zuzenbidea urratuz. Nazio Batuen Bake Akordioak (1988) eta Marokoren eta Fronte Polisarioaren arteko akordio militarrek Marokoko harresi militarrean pasabideak irekitzea debekatzen dute.

Indar marokoarren erasoaldiak eta Fronte Polisarioak saharar populazio zibilaren defentsan emandako erantzun legitimoak harresian zehar hainbat liskar eragin ditu. Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoko Presidenteak, adierazpen baten bitartez amaitutzat eman du Fronte Polisarioak eta Marokoko Erresumak 1991n sinatutako su-eten konpromisoa.

Gertakari horien aurrean Amurrioko Udaletxea –k, Sahara Euskadi Mugimenduarekin eta Euskadiko Fronte Polisarioaren Ordezkaritzarekin batera:

 • BERRESTEN DUGU zalantzarik gabeko elkartasuna diogula saharar herriaren eta haren legezko ordezkari Fronte Polisarioaren
 • Marokoko Erresumari EGOZTEN DIOGU 1991n Su-Etena apurtu izana, eta sortu den eta Magrebeko eskualde osora zabal daitekeen ezegonkortasunaren
 • MINURSOri eta Nazio Batuei eremuan segurtasuna eta sahararren giza eskubideen zaintza berma dezatela ESKATZEN DIEGU; eta, besterik gabe, autodeterminazio- erreferendumaren bidez, Mendebaldeko Saharako gatazkaren konponbide bidezkoa eta behin betikoa susta dezatela,.
 • Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeari Mendebaldeko Saharan gertatzen den guztiarengatik dituen erantzukizunak bere gain har ditzala ESKATZEN DIOGU; izan ere, Lurralde Ez-autonomoa da, Marokok legez kanpo okupatua, NBEren agindupean, eta gatazkan dauden bi aldeak Genevako Hitzarmenaren sinatzaileak
 • Espainiako gobernuari Mendebaldeko Sahara “de iure” administratzen duen potentzia gisa duen erantzukizuna bere gain har dezala EXIJITZEN DIOGU; eta horren arabera joka dezala, autodeterminazio-erreferendumaren antolaketan eta Saharako biztanleria zibilaren babesean parte aktiboa izanik
 • Sahara Euskadi Mugimenduak Fronte Polisarioaren Ordezkaritzarekin batera Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa babesteko deitzen dituen mobilizazioetan parte hartzera GONBIDATZEN ditugu euskal

DEL ALTO EL FUEGO EN EL SAHARA OCCIDENTAL

El 13 de noviembre de 2020, las Fuerzas Armadas marroquíes violaron deliberadamente el Acuerdo de Alto el Fuego, vigente desde 1991, entre el Reino de Marruecos y el Frente POLISARIO.

El Reino de Marruecos envió fuerzas militares a la brecha ilegal de Guerguerat a reprimir la población civil saharaui que se manifestaba desde hace cuatro semanas en la zona denunciando la apertura de dicha brecha.

Marruecos abrió este paso en el año 2001, violando así el Derecho Internacional. El Acuerdo de Paz de Naciones Unidas (1988) y los acuerdos militares entre Marruecos y el Frente Polisario prohíben la apertura de pasos en el muro militar marroquí.

La ofensiva de las fuerzas marroquíes y la legítima respuesta del Frente Polisario en defensa de la población civil saharaui ha dado lugar a una serie de enfrentamientos a lo largo del muro marroquí, y a una declaración del Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática dando por finalizado el compromiso con el alto el fuego firmado entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos en 1991.

Ante estos hechos el Ayuntamiento de Amurrio junto al Movimiento Sahara Euskadi y la Delegación del Frente Polisario para Euskadi:

 • REAFIRMAMOS, nuestra solidaridad inequívoca con la lucha del pueblo saharaui y el Frente Polisario, su representante legítimo.
 • RESPONSABILIZAMOS, al Reino Marroquí de la violación del Alto al Fuego de 1991 y como único responsable de la inestabilidad que se ha generado y que se puede extender a toda la región del
 • INSTAMOS a la MINURSO y a las Naciones Unidas a que garanticen la seguridad en la zona, la vigilancia de los Derechos Humanos de la población saharaui y promueva sin más dilación la solución justa y definitiva del conflicto del Sáhara Occidental, mediante la celebración del referéndum de autodeterminación.
 • EXHORTAMOS al Comité Internacional de la Cruz Roja a que asuma sus responsabilidades por todo lo que acontece en el Sáhara Occidental, dado que es un Territorio No Autónomo, ilegalmente ocupado por Marruecos, bajo mandato de la ONU y porque las dos partes en conflicto son firmantes de las Convenciones de Ginebra
 • EXIGIMOS al gobierno español ha asumir su responsabilidad como potencia administradora de iure del Sáhara Occidental, y a actuar en consecuencia, siendo parte activa en la consecución del referéndum para el pueblo saharaui, y en la protección de la población civil
 • INVITAMOS a la ciudadanía vasca a participar en las movilizaciones de apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática que convoque el Movimiento Sahara Euskadi junto con la Delegación del Frente

CAMBIO EN LA ALCALDIA

El Ayuntamiento de Amurrio en el Pleno Extraordinario celebrado el jueves nombro a Txerra Molinuevo como nuevo alcalde con ocho votos a favor de EAJ-PNV y uno del PSE. Por su parte, EH Bildu presentó a su propio candidato que contó con 7 votos a favor, y Orain Amurrio apoyó a nuestro candidato, Kepa González.

Este nombramiento se debe a que la alcaldesa elegida en las elecciones municipales de 2019 para esta legislatura, Josune Irabien, renunció a su cargo al ser nombrada directora de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos del Gobierno Vasco.

En su intervención, Kepa González, además de felicitar al nuevo alcalde, argumentó su voto por la gran diferencia del proyecto político del candidato presentado por EAJ/PNV con el proyecto de ORAIN AMURRIO.

Como es públicamente conocido, nos diferenciamos de la gestión municipal que hace el equipo de Gobierno en materias como la transparencia y la participación, la política presupuestaria, la remunicipalización de los servicios públicos, la dejadez de competencias municipales a la Diputación de Araba, la realización de algunas obras como las del campo de futbol del “Refor” (cuando hay otras necesidades) o la carretera de Saratxo por su impacto ecológico y económico, la subida lineal del I.B.I., la insuficientes ayudas para la reactivación económica del pueblo, la escasa acción por un Amurrio sostenible, y tantas otras.

No obstante, le expuso al alcalde entrante que tenía una gran oportunidad de virar a una gestión más tranparente y participativa con los grupos municipales, por ejemplo en las mesas recién creadas sobre la revisión de las ordenanzas y tasas municipales y el próximo presupuesto donde se tengan en cuenta las aportaciones que estamos haciendo para una política económica más expansiva que no deje a nadie atrás. Ofreció la participación y el trabajo de nuestro grupo municipal en ese cambio de gestión municipal que el municipio y sus gentes necesitan.


Ezohiko Udal Osoko Bilkura berezia  egin zuten atzo Amurrion. Alkate eta zinegotzi izateari utzi zion Josune Irabienek, bi kargu horietan ia hamarkada batez egon ostean. Modu horretan, Txerra Molinuevok hartu zuen lekukoa gobernuburu berri gisa.

Eusko Jaurlaritzako Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako zuzendari izango da Josune Irabien. Horregatik utzi behar izan du Amurrion ordezkari izateari, bi karguak bateraezinak direlako. Orain Amurriok gure hautagaien alde bozkatu genuen.

ANTE LAS PINTADAS DEL COMERCIO DE LA FAMILIA ABASCAL

Reunidos esta tarde, desde ORAIN AMURRIO queremos hacer público el siguiente comunicado:

Consideramos inaceptable los ataques realizados el pasado fin de semana en el comercio de la familia Abascal. Creemos que actos de esta naturaleza, además de los daños a sus propietarios,  no ayudan a combatir los postulados de la ultraderecha que son manifiestamente contrarios a la mayoría social y en segundo lugar, posibilitan que se desvíe el centro de atención de lo que nosotras entendemos que es prioritario, la exigencia de soluciones a la gran crisis económica y social de nuestro pueblo.

Horrelako ekintzek, jabeak kaltetzeaz gain, ez dute laguntzen ultraeskuindarrak menperatzen, nahiz eta gehiengo sozialaren kontrakoak izan. Eta, bestetik, guretzat lehentasun diren kontuak desbideratzea eragiten dute; krisi ekonomiko eta sozialari irtenbideak bideratzea, alegia.

PROPOSICIÓN SOBRE TRANSPORTE DE CERCANÍAS DE RENFE EN LA LINEA BILBAO-ORDUÑA

Los Grupos Municipales firmantes del Ayuntamiento de Amurrio presentan el siguiente texto en relación al transporte de cercanías de RENFE en la línea Bilbao-Orduña para su debate en pleno.

PRIMERO. – Solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y RENFE el restablecimiento de los horarios y el número de circulaciones por tren existentes previo a la situación de confinamiento.

SEGUNDO. – Solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y RENFE la garantía de la prestación de un servicio de trenes en el núcleo de cercanías de Araba y Bizkaia, línea C-3, competitivo y acorde a las necesidades de la ciudadanía.

TERCERO. -Solicitar por parte de las cuatro corporaciones, Llodio, Aiara, Amurrio y Orduña una reunión urgente con el responsable de la línea en RENFE – ADIF, con el fin de compartir la problemática de la línea, los compromisos adquiridos y la mejora del servicio ya que mientras sea su competencia debe solucionar las necesidades que se presenten.

CUARTO. – Solicitar un incremento en el mantenimiento de las infraestructuras. Además de realizar las inversiones necesarias para garantizar la seguridad y accesibilidad en aquellas estaciones pendientes: Luiaondo, Amurrio y Orduña.

QUINTO. – Solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y a RENFE y a ADIF que incrementen las plantillas a fin de poder ofrecer un servicio de transporte acorde a lo solicitado en los puntos anteriores.

SEXTO. – Solicitar al Gobierno del Estado la transferencia al Gobierno Vasco de la competencia de ferrocarriles de cercanías sin más dilación.

SÉPTIMO. – Solicitar a la Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco, que se sumen a este acuerdo y realicen cuanto esté en su mano para garantizar el futuro tren de Cercanías en Araba y Bizkaia.

OCTAVO. – Comunicar estos acuerdos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), a RENFE, a ADIF, a Diputación Foral de Araba, Diputación Foral de Bizkaia y a Gobierno Vasco.


Amurrio Udaleko udal taldeek RENFEren Bilbo-Urduña trenzerbitzuaren gaineko proposamena luzatzen dute Osoko Bilkuran eztabaida dadin.

LEHENENGOA.- Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioari (MITMA) eta RENFEri eskatzea konfinamendu-egoeraren aurretik zeuden ordutegiak eta tren bidezko zirkulazio-kopurua berrezartzeko.

BIGARRENA.- Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioari (MITMA) eta RENFEri eskatzea Araba eta Bizkaiko aldiriko trennukleoan C-3 linea lehiakorra izateko eta herritarren premiekin bat datorrena.

HIRUGARRENA.- Lau korporazioek, Laudiok, Aiarak, Amurriok eta Urduñak, linearen RENFE-Adif enpresako arduradunarekin premiazko bilera bat egiteko eskatzea. Hortaz, linearen arazoak, hartutako konpromisoak eta zerbitzuaren hobekuntza partekatu nahi da. Izan ere, eskumena den bitartean aldiro-aldiro diren beharrak berari dagozkio.

LAUGARRENA.- Azpiegituren mantentze-lanetan inbertsio gehiagotzea. Horrez gain, Luiaondoko, Amurrioko eta Urduñako tren-geltokietan segurtasuna eta irisgarritasuna bermatzeko beharrezko inbertsioak egingo dira.

BOSGARRENA.- Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioari (MITMA) eta RENFEri eta ADIFi langile-kopurua handitzeko eskatzea, aurreko puntuetan eskatutakoaren araberako garraiozerbitzua eskaini ahal izateko.

SEIGARRENA.- Espainiako Gobernuari eskatzea ahalik eta azkarren aldiriko trenbideen eskumena Eusko Jaurlaritzari transferitzeko.

ZAZPIGARRENA.- Arabako Foru Aldundiari, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzari eskatzea akordio honekin bat egin dezatela eta eskura duten guztia egin dezatela Araban eta Bizkaian etorkizuneko aldiriko trena bermatzeko.

ZORTZIGARREN.- Akordio honen berri ematea Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioari (MITMA), RENFEri; ADIFi, Arabako Foru Aldundiari, Bizkaiko Foru Aldundiari, eta

Eusko Jaurlaritzari.

Redimensionar texto-+=