Nuevas afecciones empeoran todavía más el proyecto de construcción de la variante de Saratxo como hemos comprobado junto a miembros de la Junta Administrativa de Saratxo y Saratxo Bizirik.A los problemas que ya denunciados anteriormente, se han añadido y  profundizado otros como el aumento de la superficie expropiada ya que en ciertas zonas no les entraba la carretera que tenían proyectada.

Han inutilizado parte del aparcamiento del restaurante Dani Berria y la propietaria declaraba su frustración por esta situación “lo que han hecho no tiene ningún sentido porque hay terreno suficiente para ser compatible el aparcamiento con la carretera. Me pregunto para que sirve el premio mujer emprendedora de 2015 del Ayuntamiento de Amurrio cuando luego se toman decisiones con un claro perjucio para la viabilidad del negocio. Para que sirve las declaraciones de las instituciones de apostar por Aiaraldea sí luego no se nos tiene en cuenta”.

Otro foco importante de malestar y denuncia es la obra que afecta al caserio “Los Mesones”. Caserio que esta catalogado, y que debe mantenerse el entorno suficiente que permita su puesta en valor y la preservación de su carácter rural tal y como nos notifica el Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Alava.  Las obras planteadas como tirar el muro de limitación con la carretera, meter la acera casi hasta la cocina y tirar los nogales plantados hace 60 años entendemos que no mantienen dichas condiciones. También incluye un aumento de altura de la carretera que hace que el caserio “Los Mesones” como el de Ibarrola que se encuentra enfrente, queden por debajo del firme de la carretera.

Lurdes Etxeguren. Presidenta de la Junta de Administrativa de Saratxo comenta como “no nos hacen demasiado caso o ninguno a las indicaciones de vecinos y vecinas o la Junta, que son las que conocemos mejor el terreno y las afecciones al territorio y a los vecinois/as.”. “Era una salvajada en el papel, pero la realidad de la construcción supera a los  planos iniciales”.

Hemos presentado una iniciativa al Equipo de Gobierno del EAJ/PNV para que exiga al Departamento de Carreteras de la Diputación Foral  de Alava, que tengan en cuenta a la Junta Administrativa de Saratxo y las/os vecinos de Saratxo para buscar alternativas y que las afecciones sean las menores posibles. El caserio “Los Mesones” esta protegido a nivel municipal por lo que las intervenciones que se realicen en él corresponde al Ayuntamiento el control de las obras y el cumplimiento de la normativa.

Cuando desde las instituciones se mandan mensajes sobre la sostenibilidad ambiental, la transición energética, las personas en el centro y no dejar a nadie atras, están demostrando que son declaraciones que no se corresponden ni de lejos con la realidad.

Desde ORAIN AMURRIO siempre hemos criticado el diseño para la construcción de la variante a su paso por Saratxo elaborado por la Diputación Foral de Alava, al  considerarla una obra, aunque necesaria desde el punto de vista de la seguridad vial, por su gran impacto de ocupación de suelo  y gran coste económico para la ciudadania alavesa suponiendo además una gran crisis social en Saratxo.

Presentamos en el Ayuntamiento diversas mociones instando a la Diputación Foral de Alava a la mejora del trazado de la A-625 dada la  histórica demanda de seguridad vial tras la alta siniestralidad que se daba en la misma pero exigiendo que se hiciese con unos criterios que minimizasen el impacto de ocupación del suelo, preservando la sostenibilidad medioambiental y posibiltitando una menor inversión económica. Pa ello solicitabamos que se contemplasen una mejora de la seguridad vial, con un menor impacto económico, ambiental y social, tal y como proponia el proyecto elaborado por la empresa ISVIAL a petición del entonces Grupo Juntero Orain Araba y que contó con nuestra participación desde su gestación.

Compartimos plenamente su critica y su sentimiento de fustración, fundamentalmente por que hecho de que había una alternativa más sostenible (de los 78.651 m² proyectados a los que añadir las nuevas ampliaciones, a los 26.951 m² del proyecto alternativo) y por lo tanto con un impacto económico mucho menor, recursos que se deberian haber destinado a otras necesidades sanitarias, sociales y económicas siempre tan necesarias.

En Amurrio a 26 de Agosto de 2021

Saratxoko obraren azken ekintzek are gehiago okertzen dute «Saratxoko saihesbidea» eraikitzeko proiektua, Saratxo Bizirik eta Saratxoko Administrazio Batzordeko kideekin batera egiaztatu dugunez.

Aurretik salatutako arazoei beste arazo batzuk gehitu eta sakondu zaizkie, hala nola desjabetutako azalera handitzea; izan ere, eremu batzuetan «ez zitzaien sartzen proiektatuta zuten errepidea».

Dani Berria jatetxeko aparkalekuaren zati bat bertan behera utzi dute, eta jabeak egoera honengatik frustrazioa adierazi du: «Egin dutenak ez du zentzurik, aparkalekua eta errepidea bateragarriak izateko nahikoa lur dagoelako. Nire buruari galdetzen diot ea zertarako balio duen Amurrioko Udalak 2015ean emandako emakume ekintzailearen sariak, gero negozioaren bideragarritasunari kalte nabarmena egiten dioten erabakien aurka neurririk hartzen ez direnean. Instituzioek Aiaraldearen alde egiten dituzten adierazpenek zertarako balio dute, gero ez bazaigu kontuan hartzen?».Ezinegonaren eta salaketaren beste foku garrantzitsu bat “Los Mesones”  eragiten dion obra da. Ezin ahaz dezakegu baserri hau Udalerriaren ondare izendatua dela eta bere osotasuna errespetatzearen ardura Udalari dagokiola, Arabako Ondare Historiko eta Arkitektonikoko zerbitzuak argitu bezala.  Errepidearekin muga egiten duen horma bota eta bazterbidea ia sukalderaino sartu nahi dute, azken honi 1,8 m inguruko zabalera neurrigabea emanez, gero zubiaren inbutura iristeko. Horrek esan nahi du duela 60 urte landatutako intxaurrondoak ere bota behar direla. Era berean, errepidearen altuera handitu egiten da, eta, ondorioz, aurrez aurre dagoen “Los Mesones” baserria, Ibarrolakoari gertatuko den bezala, errepidearen zoruaren azpitik geratzen da.

Lurdes Cuadrak, Saratxoko Administrazio Batzarreko presidenteak, zera esan du: ez digute jaramon handirik edo bat ere ez egiten auzotarren, auzokoen edo Batzarraren esanei, guk ezagutzen baititugu hobekien lurraldea eta lurraldearekiko eraginak. Paperean basatia zen, baina eraikuntzaren errealitateak hasierako planoak gainditzen ditu. Badirudi gurekiko batzarrak protokolarioak baino ez direla eta eskakizunei ezentzuna egiten zaie behin eta berriro.

EAJ/PNVko Gobernu Taldeari ekimen bat aurkeztu diogu. Bertan, Arabako Foru Aldundiko Errepide Sailari eska diezaion kontuan har ditzala Saratxoko Administrazio Batzordea eta Saratxoko bizilagunak, alternatibak bilatu eta eraginak minimizatzeko. Erakundeek ingurumen-jasangarritasunari, trantsizio energetikoari  eta inor atzean ez uzteari buruzko mezuak bidaltzen dituztenean, errealitatearekin bat ez datozen adierazpenak direla erakusten ari dira.

ORAIN AMURRIOk beti kritikatu izan du saihesbidea Saratxotik igarotzean egiteko Arabako Foru Aldundiak egindako diseinua. Bide-segurtasunaren ikuspegitik aldaketa bat behar zela uste badu ere, obra hau neurrigabekoa da, dela lurzoruaren okupazioaren inpaktua, dela arabarroi suposatzen digun kostu ekonomiko handia. Hotaz gain,  Saratxon krisi sozial handia eragin du.

Udalean zenbait mozio aurkeztu genituen, Arabako Foru Aldundiari A-625 errepidearen trazadura hobetzeko eskatuz, izan ere  errepide horretan ezbehar-kopuru handia gertatu ondoren, bide-segurtasunaren eskaera historikoa da. Hala ere, lurzoruaren okupazioaren inpaktua minimizatuko zuten irizpideak betetzeko eskatu genion, ingurumenaren iraunkortasuna babestuz eta inbertsio ekonomiko txikiagoa ahalbidetuz. Horretarako, bide-segurtasuna hobetzeko eskatu genuen, ekonomian, ingurumenean eta gizartean eragin txikiagoa izan dezan, ISVIAL enpresak orduko Arabako Orain Batzarkide Taldeak eskatuta egindako proiektuak proposatzen zuen bezala; izan ere, sortu zenetik parte hartu genuen.

 

Guztiz bat gatoz zuen kritikarekin eta frustrazio-sentimenduarekin, batez ere alternatiba iraunkorrago bat zegoelako (proiektatutako 78.651 m²-etatik, proiektu alternatiboaren 26.951 m²-etara igarotzea proposatzen zuenak) eta, beraz, ekonomian, gizartean eta ingurumenean eragin askoz txikiagoa zuelako. Baliabide gutxiago xahutuz, premietara bideratu ahal izateko, adibidez, osasun-, gizarte- eta ekonomia-premietara, beti izaten baitira hain beharrezkoak.

 

 

Amurrion, 2021eko abuztuaren 27an

Redimensionar texto-+=
Compartir esto