OBRETAN ETA ZERBITZUETAN INBERTSIOA

 • Lan arriskuen prebentzioren inguruan Udaleko langileen osasuna berma dezan berehalako
 • Lan ekipamendu berriak erosteko inbertsioa egin (kamioi-garabia, tresneria, eta abar), udal biltegiak eguneratu gaur egun dauden lan arriskuak ekiditeko eta honela obra brigaden eguneroko kudeaketa

ETXEBIZITZA POLITIKA

 • Soroek eta etxebizitzek helburu sozial garbia izan behar dute Amurrioko biztanle guztiok daukagun etxebizitzarekiko eskubide subjektiboa Horregatik, gaur egun udal sorotan eraikitzen diren etxebizitza berri guztiak eta promozio publikokoak direnak alokairu erregimenean edota “alternativa habitacional” moduan bidera daitezela proposatzen dugu.

EKONOMIA. ENPLEGUA. PREKARIETATEAREN AURKA. BIRMUNIZIPALIZAZIOA

 • Langabezia, prekarietatea eta berdintasun eza dira Amurriok dituen arazorik Arazo hauei erantzun egokia emateko honako hiru ardatz izango ditu gure programak:
 • Sozialki beharrezkoak diren esparru berriak identifikatu eta enplegu publikoaren bitartez bete: etxe garbiketa, lagunartea eta adingabeko zein zaharren zainketa, jantokiak, eta
 • Lana sustatzeko aurrekontu plana: PYME-en, ekonomia sozialeko enpresen eta saltoki edo denda txikien babesan. Pribatizatuta dauden zerbitzu publiko guztiak birmunizipalizatu Amurrio Bidean

EMERGENTZIA KLIMATIKOA/TRANSIZIO ENERGETIKOA

 • Energia berriztagarrien erabilera, aurrezpen energetikorako tresnak eta kontsumo arduratsua aktibitate industrialean bultzatuko dugu udalaren zerga ordenantza
 • Berezko energia berriztagarria ekoizteko
 • Energia Aurrezteko Plana bultzatuko du kontsumoa eta gastu energetikoa
 • Udal Energia Enpresa sortzeko asmoa dugu, Amurriorako Udal energia elektrikoaren
 • Baso eredua alternatibo baten alde,  pinudien  eta  eukaliptusaren  ustiapenean  oinarritua ez Gure mendietako aberastasuna eta bertako basoetako biodibertsitatea errespetatuko duena. Hondakinen kudeaketaren inguruko estrategiak hiru ardatz nagusi izan behar ditu: “zero” hondakina, berrerabilera eta birziklapena, guzti hau kudeaketa publikoren bitartez. Animalien ongizatearekiko neurriak eta baliabideak eta bai hauen eskubideekiko errespetua eta enpatia sustatuko dituztenak. Gai honekiko gaur egungo ustea eta beharrezko erantzukizuna duen ordenantza berria eskatuko dugu legearekin bat datorrena.

BERDINTASUNA ETA ANIZTASUNA

 • Benetako hornidura bat sustatu, giza baliabideez, diru baliabideez eta baliabide materialez, jasaten duten prekarietateari eta kalte-beratasunari aurre egiteko, gehien bat emakumeei buruz hitz egiten badugu (premiazko beharrak, alokairu sozialeko etxebizitzak, harrera pisuak, eta abar).
 • Berdintasun Saileko Teknikoa kontratatu lan osoko jardunaldian. Berdintasun esparruak bultzatu, berdintasunaren aldeko udal kontseilua adibide
 • Emakumeon Etxea sortzeko beharrezko finantziazioa lortu eta etxe honen funtzionamenduan parte hartzen duten talde eta Erakunde Feministei babesa
 • (LGTBIQA+). Aniztasun sexualari errespetua oinarri duen Zainketa Gizartea bultzatu heziketa afektibo- sexualean

GAZTERIA

 • Langabezia, prekarietatea eta etxebizitza dira 18 urtetik gorako gazteen arazorik
 • 12 eta 18 urteren arteko gazteentzako ez dago inolako azpiegiturarik ez eta proposamen kulturalik ez eta aisialdirako Berdina gertatzen da 12 urterarteko umeekin. Guzti honi Gaztelekuaren itxiera gehitu behar diogu. Gazteen adin desberdinak kontuan izango duen erreferentziako zentru bat sortzea. Aisialdi parte hartzailea eta proiektu kulturalak bultzatuko dituen Dinamizatzaile Sozio-kultural baten zuzeneko kontratazioa. Horrela sormena, berdintasuan eta jasangarritasuna sustatuko genuke.

INVERSIONES EN OBRAS Y SERVICIOS

 • Actuación urgente en prevención de riesgos laborales que garantice la salud de los/as trabajadoras del
 • Inversión en la adquisición de Equipos de Trabajo (Camión grúa, carretilla elevadora eléctrica para almacén, herramientas,…) y adecuación de los almacenes municipales para prevenir los riesgos laborales existentes y mejorar la gestión diaria del trabajo de la brigada de

DERECHO DE VIVIENDA

 • El suelo y la vivienda tienen que tener un fin social que garantice el derecho subjetivo a    la vivienda para toda la ciudadanía de Amurrio, por lo que proponemos que todas las viviendas que se edifiquen sobre los terrenos actualmente de propiedad municipal y las    de promoción pública se destinen a vivienda en régimen alquiler social y como alternativa

EMERGENCIA CLIMÁTICA/TRANSICIÓN ENERGÉTICA.

 • Inversión en producción de energía propia
 • Impulso de un Plan de Ahorro Energético para reducir el consumo y el gasto energético y creación de una Empresa Municipal de Energía, comercializadora eléctrica pública.
 • Por un modelo forestal alternativo al monocultivo del pino y eucaliptus con plantaciones de bosque autóctono respetando la biodiversidad, los valores y la riqueza de nuestros
 • La estrategia sobre residuos debe centrarse en: residuo cero, reutilización y reciclaje mediante un modelo de gestión pública.
 • Medidas y medios que promuevan el respeto y empatía ciudadana con el bienestar y derechos de los animales mediante una nueva ordenanza más ajustada a

ECONOMIA. EMPLEO. CONTRA LA PRECARIEDAD. REMUNICIPALIZACION

 • El paro, la precariedad y la desigualdad son de los primeros problemas de nuestro pueblo. Para ello hay que:
 • Identificar nuevas áreas socialmente necesarias y cubrirlas mediante empleo público: limpieza doméstica, acompañamiento y cuidado de menores y mayores, comedores,
 • Plan presupuestario por el empleo, por la defensa de las PYMES, de las empresas de economía social y del pequeño
 • Remunicipalizar los servicios privatizados a través de Amurrio

IGUALDAD Y DIVERSIDAD.

 • Una dotación real de recursos personales, materiales y económicos para afrontar las situaciones de alta precariedad y vulnerabilidad que sufren con especial intensidad las mujeres: necesidades básicas, vivienda de alquiler social, pisos de acogida,
 • Contratación de la Técnica/o de Igualdad a jornada completa y potenciar los Espacios de Igualdad, dotando de financiación suficiente la creación de una Casa de la Mujer y apoyar el trabajo de organizaciones y Asociaciones Feministas implicadas en su
 • (LGTBIQA+). Potenciar el acceso a una educación afectivo-sexual que fomente una sociedad de cuidados y respeto a la diversidad

JUVENTUD.

 • El desempleo, la precariedad y la falta de acceso a viviendas de alquiler social son los grandes problemas en los jóvenes.
 • En las edades anteriores no hay infraestructuras ni propuestas culturales ni de ocio Por lo tanto, hay que crear un centro de referencia que tenga en cuenta las distintas edades entre la juventud y la contratación de forma directa de un dinamizador socio-cultural para impulsar proyectos culturales y de ocio participado con los jóvenes donde se fomente la igualdad, la creatividad y la sostenibilidad medioambiental.
Redimensionar texto-+=
Compartir esto